018-750 52 11
018-750 52 11

Mänskliga rättigheter

Skandinaviska Människorättsadvokaterna har som uppdrag att värna och främja individers fri- och rättigheter. Vi erbjuder juridisk experthjälp, driver rättsprocesser och deltar i den offentliga debatten om mänskliga rättigheter.

Grundtanken bakom mänskliga rättigheterna är att varje människa föds fri och att alla människor har precis samma okränkbara människovärde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor och begränsar statens makt över individen och slår fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och rättigheterna finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser, konventioner och protokoll. Vi baserar vår verksamhet på flera viktiga styrdokument, inklusive den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN-förklaringen med dess konventioner: konventionen om barnets rättigheter, den europeiska åtgärden mot människohandel och konventionen mot tortyr.

Vi jobbar dagligen med mänskliga rättigheter för våra klienter. Nedan följer några av de artiklar vi ofta arbetar med, med Europakonventionen som utgångspunkt, samt en inblick i hur de appliceras i vår verksamhet.

Artikel 2: Rätt till liv

Vi företräder regelbundet klienter som riskerar dödsstraff vid en utvisning till sitt hemland.

Vad säger Europeiska konventionen?

  1. Envars rätt till liv skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i det fall då han dömts för ett brott som enligt lag är belagt med sådant straff.
  2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som var absolut nödvändigt a) för att försvara någon mot olaglig våldsgärning, b) för att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att undkomma, c) för att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror
Vill du läsa mer om artikel 2?

Artikel 3: Förbud mot tortyr

Vi företräder regelbundet klienter som riskerar tortyr vid en utvisning till sitt hemland. De senaste åren har vi lämnat in 49 klagomål till FNs kommitté mot tortyr och FNs människorättskommitté. Av dess har FN tagit upp 34 till prövning (av dessa har 17 utvisningar inhiberats).

Vad säger Europeiska konventionen?
Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Läs tidigare fall

Sverige fälls i FN:s tortyrkommitté för utvisning av konvertit från Afghanistan

FN:s tortyrkommitté skriver i sitt beslut att svenska migrationsmyndigheter har misslyckats med sin skyldighet att göra en individualiserad bedömning av den personliga och verkliga risk som den klaganden skulle möta i Afghanistan. Underlåtenheten att värdera bevisningen i ärendet, bland annat hans spridande av det kristna budskapet i sociala medier, underlåtenheten att ta hänsyn till hans kulturella och utbildningsmässiga bakgrund, underlåtenhet att inhämta och i sin bedömning inkludera oberoende medicinska bevis för hans hälsotillstånd, underlåtenhet att beakta bevisen som helhet och underlåtenhet att korrekt bedöma svaren från sökanden, särskilt de bevis som har använts för att ligga till grund för trovärdighetsbedömningen, har enligt kommittén bidragit till beslutet.

Läs mer om fallet.

Läs hela beslutet.

Vill du läsa mer om artikel 3?

Artikel 6: Rätt till en rättvis rättegång

Vi företräder regelbundet klienter vid internationella instanser för mänskliga rättigheter för att garantera en rättvis och rättssäker domstolsprocess inom skälig tid.

Vad säger Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna?

Enligt artikel 6 i Europakonventionen har var och en rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid, inför en opartisk domstol. Denna rättighet gäller såväl vid prövningen av civila rättigheter och skyldigheter som vid anklagelser om brott. Den så kallade oskuldspresumtionen, rätten att betraktas som oskyldig tills skuld lagligen har fastställts, fastslås också. Artikeln innefattar också flertalet minimirättigheter som gäller den som blivit anklagad för brott. Artikeln är tillämplig på en civilrättslig tvist som kan betraktas som reell och seriös om den aktuella rättigheten har sin grund i nationell rätt. Det finns omfattande praxis från Europadomstolen avseende vad som anses falla under tillämpningsområdet för artikel 6. Exempel på fall som kan aktualisera denna rättighet är om någon har fått ett myndighetsbeslut som inskränker på en civil rättighet och det har saknats möjlighet för personen att överklaga beslutet till domstol.

Vill du läsa mer om artikel 6?

Artikel 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv

Vi företräder enskilda vars rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv har kränkts av offentlig myndighet.

Vad säger Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna?

  1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
  2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Läs tidigare fall

Pappa vinner skadeståndsprocess mot Orust kommun

Advokat Ruth Nordström och advokat Jörgen Olson företräder en pappa, Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans vilja och i strid med en överenskommelse om att medicineringen skulle avbrytas om den inte var till nytta för sonen.

Vill du läsa mer om artikel 8?

Artikel 9: Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

Vi företräder klienter vars rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och/eller religionsfrihet har kränkts.

Vad säger Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna?

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Läs om fallet Ellinor Grimmark mot Sverige i Europadomstolen

Skandinaviska Människorättsadvokaterna företräder barnmorskan Ellinor Grimmark, som nekats arbete som barnmorska vid förlossningskliniker vid flera sjukhus inom Region Jönköping för att hon, på grund av sitt samvete och sin djupa religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv.

Läs om fallet Linda Steen mot Sverige i Europadomstolen

Skandinaviska Människorättsadvokaterna företräder barnmorskan Linda Steen, som nekats arbete som barnmorska vid förlossningskliniker vid flera sjukhus inom Region Sörmland för att hon, på grund av sitt samvete och sin djupa religiösa övertygelse, inte kan utföra aborter eller någon handling som enligt hennes uppfattning utsläcker mänskligt liv.Vill du läsa mer om artikel 9?

Artikel 10: Yttrandefrihet

Vi företräder klienter vars rätt till yttrandefrihet har kränkts.

Vad säger Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna?

  1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
  2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Läs om tidigare fall: Mostafa

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter stoppar utvisning

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har beslutat att stoppa utvisningen Mostafa, som riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan, eftersom han konverterat från islam till kristendomen. Mostafa har tatuerat in JESUS och ett kors på halsen. Migrationsverket påstår att att Mostafa inte är kristen och att han ”lätt” kan ”dölja” sin tatuering i Afghanistan när han deporteras dit. Vi hävdar i klagomålet att beslutet att vägra Mostafa skydd enligt utlänningslagen var uppenbart godtyckligt och ett förnekande av rättvisa och i strid med bestämmelserna om förbudet mot tortyr och rätten till religionsfrihet och yttrandefrihet i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen

Vill du läsa mer om artikel 10?

Artikel 13: Rätt till ett effektivt rättsmedel

Vi företräder klienter vid internationella instanser, i fall där det saknats ett effektivt nationellt rättsmedel.

Vad säger Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna?

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen utförts av någon i offentlig ställning.

Artikel 14: Förbud mot diskriminering

Vi företräder klienter vars rättigheter och möjligheter kränkts på grund av deras religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, eller ålder.

Vad säger Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna?

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska de fri- och rättigheter som anges i Europakonventionen säkerställas var och en utan att det görs skillnad mellan människor på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Lika fall ska behandlas lika. Artikeln innebär inte att det finns ett generellt förbud mot diskriminering, men den innebär ett förbud mot att diskriminera människor i behandlingen av de fri- och rättigheter som garanteras i Europakonventionen. Artikeln tillämpas alltså i förening med någon av de andra fri- och rättigheterna och inte som självständig grund.

Behöver du hjälp i ett ärende som rör mänskliga rättigheter?

Jag har tagit del av och godkänner Människorättsadvokaterna Allmänna Villkor och hur personuppgifter hanteras(Obligatoriskt)