018-750 52 11
018-750 52 11

Pappa vinner skadeståndsprocess mot Orust kommun

Chefsjurist Ruth Nordström och advokat Jörgen Olson företräder en pappa, Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans vilja och i strid med en överenskommelse om att medicineringen skulle avbrytas om den inte var till nytta för sonen.

Pappan överklagade beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen biföll genom dom i mål nr 7315-13 den 24 februari 2015 pappans talan och konstaterade att det inte förelegat ett påtagligt och tydligt behov av att återuppta den ordinerade medicineringen samt att det funnits ett behov av en second opinion då det saknats tillräckligt underlag för utskottets beslut.

Pappan har stämt kommunen för kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen och yrkat att Orust kommun skall förpliktigas att utge skadestånd.

Uddevalla tingsrätt har i dom den 5 november 2019, i mål nummer T 1869-18, ogillat käromålet och ålagt Olof Hulling att betala kommunens rättegångskostnader. Enligt tingsrättens bedömning är domstolen inte bunden av vad Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till i sina domskäl och tingsrätten anser att beslutet och den efterföljande medicineringen inte inneburit en kränkning i hans rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen.

Hovrätten för Västra Sverige har i dom den 29 oktober i mål nummer T 5605-19 ändrat tingsrättens dom och förpliktigat Orust kommun att betala skadestånd till Olof Hulling. Hovrätten upphäver Olof Hullings skyldighet att betala Orust kommuns rättegångskostnader i tingsrätten och förpliktigar istället kommunen att ersätta Olof Hulling för hans rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten.

– Olof Hulling har utsatts för en allvarlig kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. Rättighetsöverträdelse har lett till stor skada för vår klient, och hans rätt som vårdnadshavare att bestämma rörande hans barns omvårdnad, har kränkts. Vi är oerhört glada över hovrättens dom som ger upprättelse till vår klient, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Enligt hovrättens bedömning innebar beslutet om medicinering och den efterföljande medicineringen en allvarlig kränkning av Olof Hullings rättigheter som förälder. Vid bedömningen av kränkningens allvar har hovrätten tagit i beaktande att sonen under sina tidigare levnadsår felbehandlats i samband med en operation med en förvärvad hjärnskada som följd. Olof Hulling har upplevt sig som felaktigt behandlad och maktlös och har beskrivit den frustration besluten skapat hos honom. Allt detta är känslor av sådant slag som enligt Europadomstolens praxis kan motivera ekonomisk ersättning för kränkning, säger Ruth Nordström.