018-750 52 11
018-750 52 11

Kontakt

Anlita oss

Arvode

Där är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller fastställande av ett arvode för juridisk rådgivning, bland annat arbetets omfattning och svårighetsgrad samt tidsåtgång. I normal fallet utgår vi från ett bestämt timarvode.

Rättskydd kan sökas genom hem- och villaförsäkring. Information om hur rättsskyddet är utformat hittar du i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper Dig med ansökan om rättsskydd.

Rättshjälp är en del av den sociala skyddslagstiftningen. Ekonomiska förhållanden och vissa andra förutsättningar avgör om rättshjälp beviljas. Vi hjälper Dig med ansökan om rättshjälp.

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodetvister eller andra krav som en konsument riktar mot advokat eller advokatbyrå med anledning av en advokattjänst. Konsument är i detta sammanhang en fysisk person, som handlar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. En advokattjänst innebär en tjänst som utförts av advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.

För att kunna vända sig till Konsumenttvistnämnden måste du först försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr. Mer information finns på https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Skandinaviska Människorättsadvokaterna AB
Telefon Uppsala: +46 (0) 18 – 750 52 11
Telefon Stockholm: +46 (0) 8- 425 05 211
Telefax: +46 (0) 18 – 10 04 99

E-mail: info@mradvokaterna.se

Behandling av personuppgifter

Allmänna Villkor

Kontakta oss

Jag har tagit del av och godkänner Människorättsadvokaterna Allmänna Villkor och hur personuppgifter hanteras(Obligatoriskt)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram