018-750 52 11
018-750 52 11

Behandling av personuppgifter

På Människorättsadvokaterna respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med sekretess och den respekt som situationen kräver. Människorättsadvokaterna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Här följer information om hur dina personuppgifter behandlas när du besöker vår hemsida eller mailar oss.

Här får du även reda på vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar oss om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in om dig
Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att maila oss direkt. När du mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.

Hur vi behandlar dina personuppgifter
När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Vi behandlar även dina uppgifter för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Människorättsadvokaterna och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vi gallrar generellt sett behandlade personuppgifter efter tio år från kontakten eller ärendets slutförande, men behandlingstiden kan variera beroende på ärendets natur. Med hänsyn till olika omständigheter, exempelvis vad ändamålet med behandlingen är, kan behandlingstiden av personuppgifter bli längre eller kortare.

Hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter
Människorättsadvokaterna använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantörer. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Personuppgiftsansvarig
Människorättsadvokaterna, Org. nr 559004-8293, Axel Johanssons gata 6 E, 754 50 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Kontakt
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@mradvokaterna.se eller kontakta vårt dataskyddsombud per post: Dataskyddsombudet, Skandinaviska Människorättsadvokaterna, Axel Johanssons gata 6, 754 50 Uppsala Klagomål Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Ändringar och uppdateringar
Denna informationstext reviderades november 2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella uppdateringar sker på vår webbplats.