018-750 52 11
018-750 52 11

Migration- och asylrätt

SKANDINAVISKA MÄNNISKORÄTTSADVOKATERNA HJÄLPER utländska medborgares och statslösa personers ansökningar om att få skydd och att få stanna i Sverige under en kortare eller längre period. Vi hjälper enskilda, barn och familjer som söker asyl.

Asylärenden

Asyl betyder fristad. När du söker asyl betyder det att du söker skydd i ett annat land än i ditt hemland. En person som utsätts eller riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. En asylsökande har i de allra flesta fall rätt till ett offentligt biträde, en advokat som företräder honom/henne genom processen utan kostnad. Den asylsökande har också möjlighet att själv välja vilket biträde som ska företräda honom eller henne. Meddela migrationsverket om du vill ha någon av våra advokater som ditt offentliga biträde. Skandinaviska Människorättsadvokaterna företräder dagligen asylsökande som offentliga biträden och är ofta önskade av enskilda i dessa ärenden, eftersom vi har en mycket hög kompetens på området. Det är också möjligt att anlita oss privat.

Vi företräder även enskilda asylsökande vid sk Dublin-överföring till annat EU-land samt asylsökanden eller tidigare asylsökande som är förvarstagna i Sverige. Om du har fått ett återreseförbud kan vi hjälpa dig att överklaga detta beslut.

Om du har fått avslag i en asylprocess, men det finns nya omständigheter som inte prövats tidigare och som innebär att du kan behöva skydd i Sverige kan vi hjälpa dig att lämna in en anmälan om verkställighetshinder till Migrationsverket. Vi kan också hjälpa dig att överklaga ett beslut gällande detta. Om du beviljas en ny prövning, förordnas vi ofta som offentliga biträden i den nya processen.

Arbetstillstånd

För att få arbeta i Sverige krävs det i de flesta fall att du har beviljats arbetstillstånd i Sverige. Att ansöka om arbetstillstånd kan ibland upplevas krångligt och byråkratiskt. Vi hjälper regelbundet klienter och deras arbetsgivare i processen kring att söka arbetstillstånd samt ansöka om att förlänga tidigare beviljade arbetstillstånd. Vi kan ge juridisk rådgivning kring de krav som ställs på såväl arbetsgivaren som den enskilde. Att ta stöd och hjälp från en erfaren advokat bidrar ofta till en snabbare ansökningsprocess genom att ansökan blir komplett och korrekt gjord från början, vilket gynnar både arbetstagare och arbetsgivare. Om du tidigare arbetat under din asylprocess i Sverige med sk AT-UND (undantag från arbetstillstånd) och fått avslag på din asylansökan, kan vi hjälpa dig att ansöka om spårbyte. Huvudregeln för att beviljas arbetstillstånd är att ansökan ska ha lämnats in och beviljats före inresan till Sverige, men det finns några undantag, exempelvis vid spårbyte.

Ärenden om familjeanknytning

I vissa fall kan enskilda beviljas uppehållstillstånd i Sverige om de har en familjemedlem som är bosatt och har uppehållstillstånd i Sverige. Detta gäller för nära familjemedlemmar, som din make/maka eller barn under 18 år. 

Ansökan om familjeanknytning ska som huvudregel ske från hemlandet och före inresa till Sverige, men det finns vissa undantag från huvudregeln. Vi kan ge dig juridisk rådgivning kring de möjligheter som finns att ansöka om uppehållstillstånd genom familjeanknytning, samt hjälpa dig att ansöka om detta.

Medborgarskapsärenden

Om du har fått permanent uppehållstillstånd och har bott i Sverige en viss tid, samt uppfyller de krav som i övrigt ställs enligt lag, kan du ansöka om att bli svensk medborgare. Vi kan ge dig juridiska råd gällande din ansökan om medborgarskap. Våra advokater kan också hjälpa dig att överklaga ett negativt beslut i en ansökan om medborgarskap.

Kontakta oss

Jag har tagit del av och godkänner Människorättsadvokaterna Allmänna Villkor och hur personuppgifter hanteras(Obligatoriskt)