018-750 52 11
018-750 52 11

Publikationer

Skandinaviska Människorättsadvokaterna har genom åren publicerat ett antal rapporter inom ramen för de EU-projekt där vi varit svenska experter. Dessutom har vi publicerat rapporter inom vissa ämnesområden. Vi engagerar oss ofta i den offentliga debatten kring mänskliga rättigheter och rapporterna är ett komplement till de samtal som vi är engagerade i. 

Läs mer om Ruth Nordströms bok "Till de utsattas försvar" här.

Läs mer om boken "Mod att resa sig" med Elise Lindqvist och Ruth Nordström här.

Konvertitutredningen 3.0 Sverige fälls i FN:s kommitté mot tortyr fyra gånger

5 februari 2024

Sverige har fällts i FN:s kommitté mot tortyr för brott mot FN:s konvention mot tortyr vid utvisning av kristna konvertiter efter klagomål från Skandinaviska Människorättsadvokaterna för fjärde gången på kort tid. Det senaste beslutet rör en familj som anses riskera att utsättas för tortyr om de utvisas till hemlandet Afghanistan. Familjen har företrätts av advokaterna Rebecca Ahlstrand och Ruth Nordström, som lämnade in klagomål för familjen till FN:s kommitté mot tortyr redan år 2019. Målet rör frågor om risk för förföljelse på grund av apostasi och konversion, men också på grund av risk för hedersvåld i hemlandet. FN:s kommitté mot tortyr anser att p.g.a. familjens exponering för flera riskfaktorer skulle de möta allvarliga negativa konsekvenser i ursprungslandet vilket skulle kunna leda till allvarlig och oreparerbar skada.

Den 21 december 2023 gav regeringen i uppdrag till statskontoret att göra en översyn av asylprocessen och utreda behovet av tillsyn inom migrationsområdet, särskilt gällande bland annat kristna konvertiter. I översynen ska ingå att Statskontoret analyserar i vilken mån enhetlighet och rättssäkerhet upprätthålls i bedömningen av asylärenden hos Migrationsverket. Statskontoret ska även utreda om Migrationsverket har den styrning och de arbetssätt som krävs för att upprätthålla enhetlighet och rättssäkerhet i asylprövningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 7 oktober 2024.

Människorättsadvokaterna har mot bakgrund av detta gjort ett nytryck av konvertitutredningen 2.0 med ett tillägg där de senaste besluten från FN:s kommitté mot tortyr analyseras. Den uppföljande rapporten visar att rättsprocesserna fortfarande ofta är godtyckliga och i strid med internationell rätt och mänskliga rättigheter. Vår förhoppning är att regeringens uppdrag till statskontoret och översynen av asylprocessen samt utredningen av behovet av tillsyn inom migrationsområdet, särskilt gällande kristna konvertiter, ska leda till att en större rättssäkerhet upprätthålls i bedömningen av konvertiters asylärenden.

TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDE
AV BARN
- ett barnrättsperspektiv

9 september 2022

År 2020 blev Barnkonvention svensk lag. Tillgodoses barnens rättigheter i praktiken när det gäller LVU-ärenden där barn tvångsomhändertas? I avvägningen mellan de olika intressena, kan bedömningarna bli svåra och situationerna känsliga. Mot bakgrund av den kritik som FN:s Barnrättskommitté fört fram, behandlar den förevarande rapporten hur barnens rättigheter tillgodoses inom ramen för LVU-ärendet. Djupintervjuer med yrkesverksamma advokater har gjorts tillsammans med en tematisk analysmetod av 48 rättsfall i förvaltningsrätter och kammarrätter i Sverige.

De senaste åren har ämnet uppmärksammats och diskuteras alltjämt i olika kontexter. Fallet Lilla Hjärtat berörde, och upprörde, vilket ledde fram till lagändringar (lex Lilla Hjärtat). Justitieombudsmannen har undersökt hur socialtjänsten handlägger ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU, och kritiserar socialtjänsten för att barnets bästa och barnets delaktighet inte i tillräcklig grad beaktas. Vidare har LVU blivit föremål för diskussioner i politiska sammanhang där exempelvis partiet Nyans pratar om ”LVU-missbruket” och Moderaterna om LVU som ett verktyg att kunna ta till för att motarbeta gängkriminalitet. Dessutom har det rapporterats om desinformationskampanjer mot socialtjänsten.

Med utgångspunkt i kritik från FN:s barnrättskommitté syftar rapporten till att undersöka barns och föräldrars rättigheter vid tvångsomhändertagande enligt LVU. Tillgodoses dessa rättigheter i praktiken? I avvägningen mellan de olika intressena, kan bedömningarna bli svåra och situationerna känsliga. Mot bakgrund av den kritik som FN:s Barnrättskommitté fört fram, behandlar den förevarande rapporten hur barnens rättigheter tillgodoses inom ramen för LVU-ärendet. Djupintervjuer med yrkesverksamma advokater har gjorts tillsammans med en tematisk analysmetod av 48 rättsfall i förvaltningsrätter och kammarrätter i Sverige.

MÄNNISKOHANDELSRAPPORTEN
– ett barnrättsperspektiv

18 oktober 2021

Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kränkning av människans värdighet och integritet. FN-organet UNICEF beräknar att så många som 1,2 miljoner barn blir utsatta för människohandel varje år. Enligt Europakommissionen bedöms resande och ensamkommande asylsökande barn har varit utsatta för en stor risk att utsättas för trafficking och exploatering i Sverige. Mellan 2013–2016 fanns det indikationer på att över 1500 ensamkommande barn försvunnit i landet och att de flesta troligtvis är barn från ursprungsländer som Afghanistan, Syrien och Irak. Enligt Jämställdhetsmyndighetens rapport om barn i människohandel 2018 framkom att 57 av 262 rapporterade människohandelsfall var barn och att 18 var medföljande barn. Enligt Europakommissionen är det emellertid troligt att människohandeln med barn i Sverige är större än vad statistiken visar eftersom många potentiella brottsoffer inte kommer till myndigheternas kännedom överhuvudtaget.4 Sedan COVID-19 pandemin har FN-organet UNODC uppmärksammat det ökade antalet offer för människohandel och det faktum att barn drabbas i allt högre utsträckning.

Denna rapport kommer fokusera på hur rättsskyddet enligt de internationella konventionerna, särskilt Europarådets konvention, fungerar i praktiken i Sverige. Följs Europarådets konvention eller bryter Sverige mot internationella förpliktelser? I det inledande kapitlet presenteras ett svenskt barnrättsperspektiv på barnhandel av barnrättsexperten, jur. dr. Maria Grahn Farley och sedan presenteras resultatet från djupintervjuer med företrädare för myndigheter, civilsamhället, skyddade boenden och andra aktörer som arbetar mot människohandel. Denna kvalitativa kartläggning ger en insyn i hur väl Sverige upprätthåller Europarådets konvention mot människohandel, med särskilt fokus på barns rättigheter.

KONVERTITUTREDNINGEN 2.0

10 april 2021

I Konvertitutredningen som presenterades i mars 2019, analyserades Migrationsverkets hantering av kristna konvertiters asylprocesser och fann stora brister gällande rättssäkerheten. Konvertitutredningen utgick ifrån 619 asylsökande män och kvinnor från Afghanistan som kom till Sverige mellan 2015 och december 2018, har konverterat till kristen tro och är döpta medlemmar i en av 76 frikyrkoförsamlingar på 64 orter.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att konvertera, det vill säga att byta religion och ha möjlighet att manifestera sin tro öppet och synligt. Det är också en mänsklig rättighet att få en rättssäker och objektiv prövning av sina asylskäl. Men hur kan man bedöma om någon är kristen eller inte? Kan lackmustestet vara att någon skall kunna redogöra för samtliga högtider i det kristna kyrkoåret, detaljerat kunna rabbla tio Guds bud och kunna beskriva skillnaden mellan olika grenar av protestantismen och katolicismen? Alla dessa frågor har varit vanlig förekommande i konvertiters asylprocesser.

Vad har hänt sedan dess? Är den juridiska processen för asylsökande konvertiter rättssäker nu?

I denna uppföljande rapport presenteras en uppdatering om vad som hänt sedan mars 2019, med en särskild betoning på den juridiska processen.

KONVERTITUTREDNINGEN

Mars 2019

Konvertitutredningen är en forskningsrapport med målet att få fram statistik över hur konvertiters kristna tro bedöms i asylprocessen. I en värld med ökande flyktingströmmar kulminerade antalet asylsökande till Sverige 2015. Det gällde inte minst asylsökanden med afghanska rötter. Inom denna grupp har ett relativt stort antal konverterat till kristen tro. Detta har lett till att frågor om tro, religion och konversion i förhållande till asylprocessen har aktualiserats.

Skandinaviska Människorättsadvokaterna ansvar för den juridiska delen och konstaterar att rätten att byta tro är en grundläggande mänsklig rättighet liksom att få en rättssäker och objektiv prövning av sina asylskäl. Vår analys visar att Migrationsverkets beslut ofta är i strid med gällande rätt, internationell rätt och mänskliga rättigheter. Europadomstolen, UNCHR:s riktlinjer och FN:s tortyrkommitté ger nödvändig vägledning när det gäller tillämpning av internationella konventioner på området och denna analys visar på systematiska brister hos Migrationsverket i bedömningen av dessa. Sammantaget är undersökningens slutsats att Migrationsverkets beslut i de här undersökta konvertitfallen är godtyckliga och rättsosäkra.

Konvertitutredningen i media

RELIGIONSFÖRBUD I SKOLAN?

Juli 2018

Under valåret 2018 var frågan om konfessionella skolor en av de allra hetaste potatisarna. Framför allt från Socialdemokraterna och Liberalerna hördes starka röster för att via olika modeller göra det direkt olagligt eller praktiskt omöjligt för konfessionella skolor att starta eller verka i Sverige.

Den här diskussionen rör en så grundläggande mänsklig rättighet som att staten ska säkerställa ”föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”, som det uttrycks i Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Denna rapport publicerades i syfte att ge ett kunskapsunderlag för fortsatt faktabaserad offentlig diskussion i frågan om konfessionella friskolor och konfessionella inslag i det offentliga skolväsendet.

HANDBOK FÖR SOCIALARBETARE, JURISTER OCH YRKESVERKSAMMA INOM HÄLSOVÅRDEN AVSEENDE STÖD TILL FLYKTINGINTEGRATION

Mars 2018

Denna publikationen utarbetades som en del av ett kunskaps- och integrationsprojekt för hållbar flyktingmottagning och implementerades av Pro Refugiu Association Romania, Caritas International Belgium, Passage e.V. Germany, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spain och Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

Fokus i denna handbok är på hälsomässig, social, juridisk och yrkesmässig integration av flyktingar och denna handbok bidrar till att ifrågasätta de existerande metoderna inom olika områden. Den syftar till att uppmuntra diskussion och reflektion. Baserat på en analys av situationen, levnads-förhållanden och olika parametrar i fem europeiska länder (Rumänien, Belgien, Tyskland, Spanien och Sverige), samt på praktisk erfarenhet, så presenterar den exempel, koncept, framgångsfaktorer och hinder i syfte att hjälpa läsare i deras egna reflektioner och därigenom berika verksamhet i flera olika verksamhetsfält. Mångfalden av exempel och illustrationer, med tanke på respektive kontexts detaljer, bidrar till ett internationellt perspektiv och verksamhet i en lång rad olika fält inom verksamhet med flyktingar.

MANUAL FOR LAWYERS, PROSECUTORS AND JUDGES

April 2017

The Legal Manual for Lawyers, Prosecutors and Judges är en juridisk handbok för jurister, åklaragare och domare som utvecklades som en del av det transnationella projektet “Strengthening lawyers’ legal knowledge and cooperation with the prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings”. Projektet koordineras av Association Pro Refugiu Romania, i samarbete med Bulgarian Gender Research Foundation, KOKThe German NGO Network against Trafficking in Human Beings, ECPAT Germany och Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

I denna rapport bidrog Skandinaviska Människorättsadvokaterna med en expertanalys av insatser mot människohandel i Sverige. I kapitel 19-23 redogör vi för Sveriges strategier för att bekämpa människohandel och skydda offrensr rätt, Sveriges nationell remissmekanism, svenska lagstifning om människohandel, offrens rättigheter vid åtal och domstolsfaser, juridska ramverk, fallstudier och ekonomisk ersättning för offer för människhoandel i Sverige.

Rapporten är skriven på engelska.

TRAIN THE TRAINERS GUIDE

December 2016

Trafficking in human beings (THB) and esp. trafficking of children are complex, not easy to investigate and to identify victims and a challenge to consider the well-being of the victims. At the same time it is a growing global crime with a lot of profit for the traffickers and new forms are being developed.

The following guide developed by ECPAT Germany serves as a basis for educating involved lawyers and law enforcement in general about the issue and training them about the specific challenges that a process with victims of trafficking in human beings entails. The guide was developed as part of the project Strengthening lawyers legal knowledge and cooperation with prosecutors and judges, to protect victims of human trafficking rights in the judicial proceedings, a project coordinated by the Romanian organization Association Pro Refugiu in partnership with ECPAT Germany, KOK – German NGO network against trafficking in human beings, Bulgarian Gender Research Foundation and Scandinavian Human Rights Lawyers Sweden. The guide has been written in order to assist people who are providing training to legal professionals on the topic of trafficking and exploitation of human beings.

Rapporten är skriven på engelska.

STUDIERAPPORT: FLYKTINGINTEGRATION I RUMÄNIEN, BELGIEN, TYSKLAND, SPANIEN OCH SVERIGE

April 2017

Antalet personer som söker flyktingstatus i Europa har ökat markant de senaste åren. Flyktingarna lever år efter år med lite hopp om att någonsin återvända hem. Vissa kan inte för att deras länder är fulla av oändliga konflikter eller för att de fruktar förföljelse om de skulle återvända. För majoriteten av flyktingarna i Europa är integration den mest hållbara lösningen, men det är en komplex och successiv process med juridiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner. Det ställer stora krav på både individ och mottagande samhälle.

Syftet med studien är att belysa befintliga projekt och luckor och utveckla en uppsättning rekommendationer som kan stödja framtida strategier gällande integrationspolitik och projekt. Studien har utarbetats som en del av det transnationella projektet: ”Enhance professionals’ knowledge for a sustainable refugees’ integration” och är finansierad av Erasmus Program Strategic Partnerships, VET Action. Projektet samordnas av den rumänska organisationen Association Pro Refugiu i samarbete med Caritas International Belgium, Passage gGmbH Germany, Skandinaviska Människorättsadvokaterna i Sverige och Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spain.

BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER INTRESSENTER I RUMÄNIEN, BULGARIEN, TYSKLAND OCH SVERIGE

Februari 2018

Denna rapport redogör för intressenter för brottsoffers rättigheter i fyra europeiska länder: Rumänien, Bulgarien, Tyskland och Sverige.

THE REFERRAL MECHANISM TO ASSIST VICTIMS OF CRIMES IN DOMESTIC AND CROSS-BORDER CASES

June 2018

“The Referral Mechanism to Assist Victims of Crime in Domestic and Cross-Border Cases” har publicerats under initiativet “‘Pro Victims Justice through an Enhanced Rights’ Protection and Stakeholders Cooperation’ och tittar på rättsliga ramar för offerskydd på europeisk och nationell nivå, förfarandena för att identifiera offer i Bulgarien, Rumänien, Tyskland och Sverige och respektive indikatorer. Rapporten tar också upp hänvisningen till gratis juridisk hjälp och de viktigaste faserna i straffrättsliga förfaranden och de rättigheter som offren har i nationella och gränsöverskridande ärenden. Publikationen erbjuder en kort översikt över institutioner och organisationer som garanterar rättigheterna för dessa personer i de deltagande länderna. Rapporten riktar sig till företrädare för behöriga brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, praktiserande jurister samt medborgare som utsatts för brott.

Rapporten är skriven på engelska.

BOOKLET FOR VICTIMS OF CRIMES

June 2018

Om du har utsatts för ett brott, kommer du förmodligen att befinna dig inför en okänd situation angående de straffrättsliga förfarandena, de steg som ska följas som en del av rättegången, de rättigheter du har rätt till.

Förhoppningen är att detta häfte ska förtydliga de flesta oklarhet och besvara frågor samt ge förståelse i de rättsliga steg och rättigheter du har enligt lagstiftningen från Rumänien, Bulgarien, Tyskland och Sverige.

För varje land presenteras de viktigaste stegen i processen och de rättigheter du har. I slutet av varje landspresentation hittar du en länk till projektwebbplatsen, som innehåller användbar information om institutioner och organisationer med kompetens för att skydda dina rättigheter.

Häftet är skrivet på engelska.

HANDBOOK FOR LEGAL, SOCIAL HEALTH PROFESSIONAL INVOLVED IN THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND THE ASSISTANCE OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

November 2017

Denna handbok utvecklades som en del av projektet Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral, assistance, rights protection for victims of human trafficking och finansieras av Europeiska kommissionen, Justice Programme. Projektet koordineras av Association Pro Refugiu Romania i samarbete med Caritas International Belgium, Center for the Study of Democracy Bulgaria, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spain och Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

Handboken tar itu med den rättsliga ramen för att skydda och stödja offer för människohandel, processen för sekundär viktimisering genom det straffrättsliga systemet, psykologers och socialarbetares roll i brottsprocessen och det tvärvetenskapliga arbetet vid behandling av människohandelärenden.

Handboken innehåller fyra delar: 1) EU: s och nationella lagstiftningsramar; 2) undvikande av sekundär viktimisering under rättsliga förfaranden; 3) psykologers och socialarbetares roll under rättsliga förfaranden; och 4) behovet av ett tvärvetenskapligt team för att tillhandahålla adekvat stöd till offer.

Handboken är skriven på engelska.

THE REFERRAL FOR LEGAL ASSISTANCE IN THE CASE OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING

Juni 2018

Denna publikation är en del av projektet “Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an effective referral, assistance, rights protection for victims of human trafficking”, som finansieras av the European Commission, Justice Programme. Projektet genomfördes av Association Pro Refugiu Romania (Coordinator), Caritas International Belgium (Partner), Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spain (Partner) och Skandinaviska Människorättsadvokaterna (Partner).

Offer av människohandel möter ofta utmaningar, särskilt i frågan om juridisk hjälp och representation. Tillgång till rättslig prövning är allmänt erkänd som en av de grundläggande mänskliga rättigheterna men offer för människohandel hindras från att till fullo utöva denna grundläggande rättighet.

Denna publikation är skriven på engelska.