Människorättsadvokaterna

Gratis möte

018-750 52 11

Människorättsadvokaterna
Gratis möte

ALLMÄNNA VILLKOR

Uppdaterade juni 2020

ladda ner allmänna villkor här

1. AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Skandinaviska Människorättsadvokaterna (Människorättsadvokaterna) och uppdragsgivaren, nedan kallad Klient.
Dessa allmänna villkor skall tillämpas för alla uppdragsavtal som ingås mellan Klienten och Människorättsadvokaterna och eventuella biträden. Om inte annat skriftligen avtalas anses Klienten ha accepterat dessa allmänna villkor.

2. UPPDRAGET OCH KOMMUNIKATION

För varje uppdrag finns en uppdragsansvarig advokat. Uppdragsansvarig advokat har full handlingsfrihet att intern utse de advokater som denne bedömer bör hantera uppdraget.
Uppdrag kan lämnas muntligen eller skriftligen, inklusive via e-post. Människorättsadvokaterna utgår från att anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna de instruktioner som advokatbyrån får under ärendets gång. Detta gäller även om skriftlig fullmakt eller annan dokumentation som utvisar behörighet inte har uppvisats.
Klienten är skyldig att omgående, dock senast en vecka efter mottagandet av uppdragsavtalet, reklamera avtalet om det i något avseende avviker från vad som överenskommits mellan parterna.
Om Klienten inte lämnat Människorättsadvokaterna andra instruktioner får advokatbyrån kommunicera med Klienten via e-post. E-post är ett effektivt sätt att kommunicera på men Människorättsadvokaterna åtar sig inget ansvar för eventuella risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Människorättsadvokaternas spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort e-post och Klienten bör således följa upp viktig e-post till Människorättsadvokaterna via telefon eller på annat lämpligt sätt.

3. EKONOMI

3.1 ARVODESDEBITERING

Undantaget uppdrag med fast pris gäller för löpande arvodesdebitering av juridiska tjänster följande. För juridiska tjänster uttages enligt allmän praxis skäligt arvode samt ersättning för gjorda utlägg, logi och tidsspillan. Varje påbörjad kvart debiteras. Det inkluderar kommunikation rörande juridisk rådgivning både via telefon och e-post och är standard när man får rättshjälp.
Arvodets storlek grundas det arbete som uppdraget krävt, tidspress, tidsåtgång, ärendets svårighetsgrad, samt i viss mån ärendets omfattning. Alla arvodesbelopp anges exklusive moms, vilket innebär att moms om 25 % tillkommer på arvodesbeloppen.
Människorättsadvokaterna äger rätt att fakturera klienten för kostnader för kopiering, fax och telefon med ett skäligt belopp.

Vid årsskiftet kan höjning av timtaxa komma att ske. Människorättsadvokaterna tillämpar en betalningstid om tio eller tjugo dagar räknat från fakturadatum, vid förskottsfakturering gäller omgående betalning. Vid oförmåga att betala hela fakturans belopp inom given betalningstid, finns möjlighet till överenskommelse om avbetalningsplan. Människorättsadvokaterna fakturerar månadsvis.

3.2 DELDEBITERING OCH FÖRSKOTT

Människorättsadvokaterna skall äga rätt att deldebitera klienten á conto, det vill säga preliminärt arvode utan bestämd anknytning till viss del av Människorättsadvokaternas arbete. Vid fakturering á conto sker senare slutlig reglering för viss av advokatbyråns bestämda tid eller senast vid slutfakturering av ärende. Vidare skall Människorättsadvokaterna äga rätt till att uttaga skäligt förskott.

Människorättsadvokaterna äger även rätt att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera löpande fakturor och/eller slutfaktura. Förskott avräknas således inte per automatik vid den fakturering som sker löpande.

3.3 DRÖJSMÅL MED BETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

Vid dröjsmål med betalning äger Människorättsadvokaterna rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag. Vid utebliven betalning kommer inkassoåtgärder att vidtagas genom betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten.

3.4 RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

För undersökande av möjlighet att erhålla rättsskydd åligger det klienten att informera Människorättsadvokaterna om försäkring finns att tillgå. I det fall försäkring finns att tillgå åtar sig Människorättsadvokaterna att ansöka om rättsskydd för Klientens räkning hos dennes försäkringsbolag.
Vid fall klientens rättsskyddsförsäkring tagits i anspråk utgör dess ersättningsnivå och policy för utbetalning ej begränsning för advokatbyrån att debitera klienten överenskommet arvode även om det beviljade rättsskyddet endast täcker en timkostnad motsvarande rättshjälpsnormen eller annat belopp understigande överenskommet timarvode. Det försäkringsskydd som Klienten erhållit från sitt försäkringsbolag är ett avtal mellan Klienten och försäkringsbolaget.
I vissa fall kan Klient, som anlitar Människorättsadvokaterna som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

4. TYSTNADSPLIKT, PERSONUPPGIFTSBEHANDLING MM

4.1 TYSTNADSPLIKT

Människorättsadvokaterna äger ej rätt att till obehörig yppa förhållanden som rör klienten eller någon av honom närstående. Människorättsadvokaterna äger om annat ej särskilt bestäms rätt att själv bedöma hur kontakter med media i ärendet ska bemötas.

4.2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Människorättsadvokaterna agerar som personuppgiftsansvariga. Vi behandlar personuppgifter på ett sådant sätt och för sådana ändamål som vi finner lämpligt och som följer lagstadgade regler. Vi kan utse personuppgiftbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att skydda mot obehörig och olaglig behandling av personuppgifter samt mot oavsiktlig förlust, skada eller förstörelse av personuppgifter.

Klienten samtycker till att Människorättsadvokaterna registrerar personuppgifter och lagrar dem i Människorättsadvokaternas interna system. Klienten har rätt att ta del av information om användningen av de personuppgifter som rör Klienten. I syfte att tillhandahålla avtalade tjänster samtycker Klienten till att Människorättsadvokaterna behandlar eller röjer Klientens personuppgifter, inklusive vid behov överför personuppgifter utanför EU/EES, för att kunna utföra kreditkontroller, uppdra kreditreferenser, göra en klientidentifikation samt genomföra andra undersökningar och intressekonfliktskontroller. Människorättsadvokaterna kommer att behandla Klientens uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och General Data Protection Regulation (GDPR). För vidare information hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

5. INHÄMTANDE AV UNDERLAG FÖR EKONOMISK BEDÖMNING

Klienten är medveten om att Människorättsadvokaterna kan komma att ta kreditupplysning på både Klienten och motparter.

6. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Klienten äger rätten att utan att ange skäl säga upp avtalet. Människorättsadvokaterna äger därvid rätte att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till tidpunkten för mottagandet av uppsägningen. Människorättsadvokaterna äger rätt att säga upp avtalet för det fall Klienten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet, vid utebliven betalning, bristfällig information eller instruktioner, om förtroendet mellan Klienten och Människorättsadvokaterna inte längre föreligger eller om Klienten på annat sätt kräver sådan förändring av uppdragets karaktär som ej är förenlig med Människorättsadvokaternas åtaganden.

7. BEVARANDE AV DOKUMENT

Vi behåller Klientens filer och dokument i tio (10) år efter det att Klientens ärende har slutförts av oss. Med hänsyn till olika omständigheter, exempelvis vad ändamålet med behandlingen är, kan behandlingstiden av personuppgifter bli längre eller kortare. Efter det att behandlingstiden av personuppgifter upphört har vi inget ansvar för dessa handlingar och kan förstöra dem utan att meddela Klienten på förhand. Om Klienten begär att få ut sina filer och dokument kan vi kräva ersättning för administrativa kostnader.

8. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi arbetar aktivt för att för att främja, stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter och vi agerar för att identifiera, förebygga eller avhjälpa negativ inverkan på mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att alla våra intressenter, inklusive våra Klienter, respekterar de mänskliga rättigheterna i utövandet av sina aktiviteter och i sin affärsverksamhet. Om Klienten uppmärksammar negativ inverkan på mänskliga rättigheter som kan ha orsakats helt eller delvis av Klientens affärsverksamhet och som har ett direkt samband med tjänsterna skall Klienten meddela Människorättsadvokaterna detta.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Människorättsadvokaternas arbetsresultat tillhör advokatbyrån och Klienten har således endast rätt att använda dem för det syfte de skapats. I avsaknad av överenskommelse därom får dokument eller annat arbetsresultat inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

10. GENERELLA BESTÄMMELSER

Svensk rätt är gällande vid uppdragsavtalet och svensk domstol skall pröva eventuella tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med detta avtal. Människorättsadvokaterna kan inte hållas ansvariga om vi inte kan utföra de avtalade tjänsterna till följd av en omständighet som är utom vår rimliga kontroll.