018-750 52 11
018-750 52 11

Artikel 6: Rätt till en rättvis rättegång

Europakonventionen

ENLIGT ARTIKEL 6 i Europakonventionen har var och en rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid, inför en opartisk domstol. Denna rättighet gäller såväl vid prövningen av civila rättigheter och skyldigheter som vid anklagelser om brott. Den så kallade oskuldspresumtionen, rätten att betraktas som oskyldig tills skuld lagligen har fastställts, fastslås också. Artikeln innefattar också flertalet minimirättigheter som gäller den som blivit anklagad för brott. Artikeln är tillämplig på en civilrättslig tvist som kan betraktas som reell och seriös om den aktuella rättigheten har sin grund i nationell rätt. Det finns omfattande praxis från Europadomstolen avseende vad som anses falla under tillämpningsområdet för artikel 6. Exempel på fall som kan aktualisera denna rättighet är om någon har fått ett myndighetsbeslut som inskränker på en civil rättighet och det har saknats möjlighet för personen att överklaga beslutet till domstol.

Enligt artikel 6 i Europakonventionen har var och en rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid, inför en opartisk domstol. Denna rättighet gäller såväl vid prövningen av civila rättigheter och skyldigheter som vid anklagelser om brott. Den så kallade oskuldspresumtionen, rätten att betraktas som oskyldig tills skuld lagligen har fastställts, fastslås också. Artikeln innefattar också flertalet minimirättigheter som gäller den som blivit anklagad för brott. Artikeln är tillämplig på en civilrättslig tvist som kan betraktas som reell och seriös om den aktuella rättigheten har sin grund i nationell rätt. Det finns omfattande praxis från Europadomstolen avseende vad som anses falla under tillämpningsområdet för artikel 6. Exempel på fall som kan aktualisera denna rättighet är om någon har fått ett myndighetsbeslut som inskränker på en civil rättighet och det har saknats möjlighet för personen att överklaga beslutet till domstol.

FN:S Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Det finns även motsvarande rättssäkerhetsgarantier i artikel 14 IKMPR för processer. Enligt artikeln ska alla människor vara lika inför domstolar och tribunaler. Var och en skall, vid prövningen av en anklagelse mot honom eller henne för brott eller av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter i tvistemål, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en behörig, oberoende och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Den som är anklagad för brott skall ha rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld har fastställts enligt lagen.