018-750 52 11
018-750 52 11

Artikel 10: Yttrandefrihet

Europakonventionen

Enligt artikel 10 i Europakonventionen ska de fri- och rättigheter som anges i Europakonventionen säkerställas var och en utan att det görs skillnad mellan människor på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Lika fall ska behandlas lika. Artikeln innebär inte att det finns ett generellt förbud mot diskriminering, men den innebär ett förbud mot att diskriminera människor i behandlingen av de fri- och rättigheter som garanteras i Europakonventionen. Artikeln tillämpas alltså i förening med någon av de andra fri- och rättigheterna och inte som självständig grund.