018-750 52 11
018-750 52 11

Sverige fälls i FN:s tortyrkommitté för utvisning av konvertit från Afghanistan

26 november 2021

Sverige fälls i FN:s tortyrkommitté för utvisning av konvertit från Afghanistan

Sveriges Television har tidigare rapporterat om att FN:s tortyrkommitté stoppat utvisningen av Abolfazl till Afghanstan efter ett klagomål från Skandinaviska Människorättsadvokaterna. Nu har tortyrkommittén i ett beslut meddelat att utvisningen av Abolfazl till Afghanistan utgör ett brott mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr.

- Det är ett oerhört glädjande beslut som vi väntat på i snart två år. Vi anser att vår klient är en genuin konvertit och det är ostridigt att personer som konverterat till kristendomen riskerar dödsstraff och tortyr i Afghanistan, där förföljelsen av kristna är på en extrem nivå, säger Ruth Nordström, advokat vid Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

-FN:s tortyrkommitté skriver i sitt beslut att svenska migrationsmyndigheter har misslyckats med sin skyldighet att göra en individualiserad bedömning av den personliga och verkliga risk som den klaganden skulle möta i Afghanistan. Underlåtenheten att värdera bevisningen i ärendet, bland annat hans spridande av det kristna budskapet i sociala medier, underlåtenheten att ta hänsyn till hans kulturella och utbildningsmässiga bakgrund, underlåtenhet att inhämta och i sin bedömning inkludera oberoende medicinska bevis för hans hälsotillstånd, underlåtenhet att beakta bevisen som helhet och underlåtenhet att korrekt bedöma svaren från sökanden, särskilt de bevis som har använts för att ligga till grund för trovärdighetsbedömningen, har enligt kommittén bidragit till beslutet, säger Ruth Nordström.

- Nu har FN:s kommitté mot tortyr beslutat att Migrationsverket är skyldigt att ompröva Abolfazls asylansökan mot bakgrund av Sveriges internationella konventionsåtaganden och tortyrkommitténs beslut. Sverige uppmanas också att avstå från att utvisa den klagande medan hans ansökan om asyl omprövas och att inom 90 dagar informera FN:s tortyrkommitté om de åtgärder den har vidtagit för att svara på beslutet, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

-  Efter att vi företrätt konvertiter i ett stort antal ärenden står det klart, vilket vi även konstaterar i konvertitutredningen, att Migrationsverkets bedömning av genuin konversion ofta är bristfällig och rättsosäker. Det saknas exempelvis expertkunskaper kring religion och konversion hos myndigheterna och bedömningarna brister i objektivitet. Detta strider mot exempelvis UNHCR:s rekommendationer, säger Ruth Nordström

-  Vi ser allvarligt på de brister som förekommer i utredningar kring trosövertygelse och konversion hos svenska myndigheter, och gläds därför särskilt över det angelägna beslutet från FN:s tortyrkommitté, säger Rebecca Ahlstrand.

Bakgrunden till ärendet:

Abolfazls pappa, mamma och storebror har tidigare beviljats tillfälligt uppehållstillstånd men lillebror Abolfazl nekades uppehållstillstånd och hotades av utvisning mitt under pappans cancerbehandling. Pappan i familjen har en obotbar cancersjukdom och om behandlingen i Sverige inte hjälper, finns det behov av ytterligare cancerläkemedel och denna nödvändiga cancerbehandling inte finns tillgänglig i Afghanistan.

Storebror har beviljats uppehållstillstånd i Sverige då han konverterat till kristendomen och riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan. Hela familjen Abdoullahi har varit engagerade i Svenska Kyrkan i Pajala och i Pajala pingstförsamling och genomgått en konverteringsprocess, döpt sig och deltagit regelbundet i kyrkliga sammankomster och församlingsverksamhet i Uppsala sedan de flyttat dit.

Brödernas asylärenden prövades separat och Ali bedömdes ha en genuin, personlig övertygelse och att han gjort sannolikt sin konversion till kristendomen. När Migrationsverket prövade lillebror Abolfazls ärende i juli 2017 bedömdes han emellertid inte ha en genuin och personlig övertygelse och verket beslutade att utvisa lillebror. Beslutet överklagades och Migrationsdomstolen meddelade i dom i januari 2018 att överklagandet avslogs.