018-750 52 11
018-750 52 11

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter stoppar utvisning

PRESSMEDDELANDE
Skandinaviska Människorättsjuristerna
29 maj 2020
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter stoppar utvisning

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har beslutat att stoppa utvisningen av Skandinaviska Människorättsjuristernas klient Mostafa, som riskerar dödsstraff och tortyr vid en utvisning till Afghanistan, eftersom han konverterat från islam till kristendomen.

"Mostafa har mottagit flera dödshot från Kabul: ”Vi väntar på dig. Vi skall skära halsen av dig”, därför att han har konverterat till kristen tro. Dessa hot och den reella risk klaganden är utsatt för, har inte beaktats av svenska migrationsmyndigheter. Skandinaviska Människorättsjuristerna har gjort den juridiska analysen konvertitutredningen som visar att Migrationsverkets beslut ofta strider mot internationell rätt om mänskliga rättigheter", säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna

"Migrationsdomstolen har redan i en tidigare dom angett att Mostafa hade en så kallad "giltig ursäkt" för att inte åberopa sin konvertering i ett tidigare skede, men både Migrationsverket och Migrationsdomstolen har i ett senare skede hävdat att presentationen av hans konvertering som en "ny omständighet" för hinder för verkställighet inte var "acceptabel" och att han borde åberopat omständigheten tidigare. En sådan argumentation kan inte vara tillfredsställande med avseende på klagandens rätt till en rättvis prövning av sina asylskäl liksom rätten till ett effektivt rättsmedel i enlighet med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter eller Europakonventionen", säger Ruth Nordström.

"Mostafa har tatuerat in JESUS och ett kors på halsen. Migrationsverket påstår att att Mostafa inte är kristen och att han ”lätt” kan ”dölja” sin tatuering i Afghanistan när han deporteras dit. Vi hävdar i klagomålet att beslutet att vägra Mostafa skydd enligt utlänningslagen var uppenbart godtyckligt och ett förnekande av rättvisa och i strid med bestämmelserna om förbudet mot tortyr och rätten till religionsfrihet och yttrandefrihet i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen", säger Ruth Nordström.