018-750 52 11
018-750 52 11

Artikel 2: Rätt till liv

Europakonventionen

I ARTIKEL 2 i Europakonventionen stadgas den enskildes rätt till livet. Rätten till liv är den mest grundläggande rättigheten i Europakonventionen. Rättighetens betydelse understryks av att den utgör en absolut norm, det vill säga att någon avvikelse från skyldigheterna enligt artikeln inte får ske. Enligt artikeln får ingen avsiktligen ska berövas livet. I artikeln föreskrivs därtill att rätten till liv inte kränkts om en enskild berövats livet som en följd av våld som var absolut nödvändigt, exempelvis för att förvara någon mot olagligt våld, för att verkställa laglig arrestering eller hindra att någon som lagligen är frihetsberövad att fly, eller för att i laglig ordning stoppa uppror.