018-750 52 11
018-750 52 11

Artikel 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv

Europakonventionen

I ARTIKEL 8 EKMR fastslås att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Rättigheten kan under vissa förutsättningar inskränkas av offentlig myndighet enligt artikel 8.2 EKMR. Inskränkningen måste ha stöd i lag, vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till statens eller den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Staten har även en positiv förpliktelse att skydda den enskildes privata sfär. Skydd för privatlivet innefattar även skydd mot kränkning av fysisk integritet, skydd för en persons rykte och personliga integritet. Rätten till integritet kan även gälla på allmän plats om man kan förväntas att inte bli iakttagen eller om agerandet är av privat karaktär. Vidare kan rättigheten gälla på arbetsplatsen. Rätt till respekt för familjelivet omfattar rätten för familjemedlemmar att leva tillsammans och utforma familjelivet som de vill. Artikeln omfattar föräldrarättigheter såsom vårdnadsfrågor och frågor om omhändertagande av barn. I sådana fall beaktas barnets intresse och föräldraförmågan. Om staten har inskränkt någons rättighet enligt artikel 8 EKMR måste staten motivera vilka skäl de har haft för inskränkningen, varför inskränkningen varit nödvändig och varför det inte funnits mindre långtgående åtgärder att ta till istället för inskränkningen.

FN:S Internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Av artikel 17 IKMPR framgår att ingen får utsättas för godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. Det stadgas även i artikel 23 IKMPR att familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd.