018-750 52 11
018-750 52 11

Tjänsteman stämde riksdagsförvaltningen och vann

Fotograf: Erika Linnea Persson

Skandinaviska Människorättsadvokaterna

Skandinaviska Människorättsadvokaterna och arbetsrättsjuristen Carl Falck har företrätt Salim Tarazi i en tvist med hans arbetsgivare, Riksdagsförvaltningen (RDF). Stockholms tingsrätt har den 22 januari bifallit vår klients talan och förklarat att uppsägningen av honom ska förklaras ogiltig.

- Vi är glada för domen och att tingsrätten delar vår uppfattning att det inte funnits saklig grund för uppsägningen av vår klients anställning. Det är anmärkningsvärt att RDF som är en så stor myndighet, har underlåtit att lämna uppgifter och utredning till hans ombud samt att ge erforderligt underlag utan i stället sagt upp honom på osakliga grunder, säger advokaten Ruth Nordström.

- Vi tycker det är särskilt anmärkningsvärt att riksdagens serviceorganisation, RDF, inte följer den lagstiftning som riksdagen fattat beslut om i frågor om anställningsskydd. Det har för vår klient varit en kamp som David mot Goliat, då RDF är en stor myndighet med cirka 700 anställda och en budget om 915 miljoner kronor, men anställningsskyddslagstiftningen handlar just om skyddet för den svagare parten, säger arbetsrättsjuristen Carl Falck.

- Det verkliga skälet till att vår klient Salim Tarazi har blivit uppsagd är för att han har kritiserat politiker i media och sociala medier, särskilt missförhållandena kring tidigare talmannen Urban Ahlin, att han lämnat uppgift till media, skrivit om händelser i sin bok Herr Talman och larmat om missförhållanden till media. RDF:s uppsägning av honom har utgjort en kränkning av hans åsikts- och yttrandefrihet. RDF har misstänkt att Salim Tarazi var källan till DN:s avslöjande reportage om Urban Ahlin och på grund av detta har företrädare för myndigheten ställt ett flertal frågor till Salim Tarazi under så kallade säkerhetssamtal gällande hans koppling till DN-artikeln, hans författarskap och hans politiska uppfattning (Moderaterna), säger advokaten Ruth Nordström.

- RDF:s utfrågning av Salim Tarazis tidigare och framtida författarskap, hans politiska åsikter, hans meddelande av uppgifter till media och de efterforskningar som gjorts under säkerhetssamtalen har inneburit en överträdelse av efterforskningsförbudet och förbudet mot repressalier. Säkerhetssamtalen, och den efterföljande uppsägningen, har innefattat åtgärder vilka inneburit en inskränkning av Salim Tarazis åsikts- och yttrandefrihet. Inskränkningarna har saknat stöd i lag och inte varit nödvändiga i ett demokratiskt samhälle eller proportionerliga. Åtgärderna strider mot efterforskningsförbudet och repressalieförbudet i TF samt skyddet mot de så kallade negativa opinionsfriheterna i regeringsformen, säger arbetsrättsjuristen Carl Falck.

- Vår klient tillfrågades av RDF om han var spion för Moderaterna, om han lämnat uppgifter till DN om Urban Ahlin samt om syftet med hans återgång till RDF var att avslöja missförhållanden. Vi anser att vår klient har tvingats att ge till känna sin åskådning i politiskt hänseende i strid med Regeringsformen, vilket utgjort en kränkning av Salim Tarazis åsikts- och yttrandefrihet. Vidare har det framkommit att RDF har frågat Salim Tarazi ”om du tittar tillbaka på vad du gjorde, vad du sa, vad du skrev. Ångrar du dig?” i förhållande till ett inlägg som Salim Tarazi gjort på Facebook angående en stenkyrka i Botkyrka. Det hade solklart som syfte att utgöra en repressiv åtgärd i form av en tillrättavisning och ett uttalat missnöje för att Salim i sociala medier kritiserat socialdemokratiska politikers agerande. Varje form av negativ åtgärd av företrädare för det allmänna mot en person som gjort bruk av sin yttrandefrihet i grundlagsskyddade media är olaglig. Det kan gälla uttalat missnöje eller kritiska frågor och uttalanden av tillrättavisande innebörd, säger advokaten Ruth Nordström.

- Tyvärr håller emellertid inte tingsrätten med oss gällande frågan om diskriminering eller kränkning av hans yttrandefrihet. Vi ska nu överlägga med vår klient om nästa steg, säger arbetsrättsjuristen Carl Falck.

Läs hela domen här.

Pressbilderna på ombuden advokat Ruth Nordström och jurist Carl Falck finns att ladda ner i högupplöst format här.