018-750 52 11
018-750 52 11

Kränkning av Europakonventionen överklagas till hovrätten.

Kränkning av Europakonventionen överklagas till hovrätten.

Pappa förlorar mot kommun, trots medicinsk felbehandling av sonen mot pappans vilja

Chefsjurist Ruth Nordström och advokat Jörgen Olson företräder en pappa, Olof Hulling, vars son vid två års ålder förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation. Orust kommun har sedan fattat beslut att medicinera sonen med centralstimulantia, mot pappans vilja och i strid med en överenskommelse om att medicineringen skulle avbrytas om den inte var till nytta för sonen. 

Pappan överklagade beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen biföll genom dom i mål nr 7315-13 den 24 februari 2015 pappans talan och konstaterade att det inte förelegat ett påtagligt och tydligt behov av att återuppta den ordinerade medicineringen samt att det funnits ett behov av en second opinion då det saknats tillräckligt underlag för utskottets beslut. 

Pappan har stämt kommunen för kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen och yrkat att Orust kommun skall förpliktigas att utge skadestånd. 

Uddevalla tingsrätt har i dom den 5 november 2019, i mål nummer T 1869-18, ogillat käromålet och ålagt Olof Hulling att betala kommunens rättegångskostnader. Enligt tingsrättens bedömning är domstolen inte bunden av vad Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till i sina domskäl och tingsrätten anser att beslutet och den efterföljande medicineringen inte inneburit en kränkning i hans rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen. 

- "Som pappa har jag ända sedan min lille son vid två och ett halvt års ålder, förvärvade en hjärnskada på grund av en felbehandling och överdos av morfin i samband med en operation, känt en stark frustration kring att företrädare för det allmänna inte tar ansvar för felsteg, felbehandlingar och kränkningar som skett. Min son har medicinerats med centralstimulantia, mot min vilja och i strid med en överenskommelse om att medicineringen skulle avbrytas om den inte var till nytta för min son, vilket det inte var. Jag har känt en stor frustration, oro, ångest och maktlöshet i mina försök att agera utifrån vad jag bedömt vara min sons bästa. Trots att Högsta Förvaltningsdomstolen dömt till min fördel, har kommunens företrädare inte erkänt att det skett en rättighetsöverträdelse och nu går tingsrätten på kommunens linje och mina rättigheter kränks återigen", säger Olof Hulling. 

- "Vi ställer oss mycket kritiska till tingsrättens dom, vars domslut enligt vår uppfattning är helt felaktigt. Tyvärr har inte domstolen tillämpat varken Europakonventionens bestämmelser eller den rättspraxis som utvecklats på området, på ett korrekt sätt", säger Jörgen Olson, advokat och juridiskt ombud för Olle Hulling. 

- "Vår klient har utsatts för en kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. Rättighetsöverträdelse har lett till stor skada för vår klient, och hans rätt som vårdnadshavare att bestämma rörande hans barns omvårdnad, har kränkts. Vi har tillsammans med vår klient beslutat att överklaga domen till hovrätten", säger Ruth Nordström, chefsjurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna.