018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristernas tar traffickingfall till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna Traffickingfall till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna
19 november 2018
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

https://www.youtube.com/watch?v=8AzPQbOPv5c

Traffickingfall till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Joy, som överlevt människohandel för sexuella ändamål, och hennes lille son. Familjen har fått avslag på ansökan om asyl i Sverige och Migrationsverket har beslutat om utvisning. I ärendet har Plattformen Civila Sverige mot människohandel anfört att Joy och hennes son Nathan vid en utvisning riskerar att utsättas för våld, re-trafficking och i värsta fall döden av det kriminella nätverk av människohandlare som sålt och utnyttjat Joy tidigare.

- Vi anser att en utvisning av familjen strider mot artikel 3 i FN:s konventionen mot tortyr och artikel 3 i Europakonventionen. Av dessa bestämmelser följer att en stat inte får verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning till ett land om utlänningen löper risk att i det landet utsättas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Aktuell landinformation beskriver stora risker för ett tidigare traffickingoffer vid återvändande till Nigeria. De nigerianska myndigheterna saknar ofta resurser för att skydda offren. Våra klienter löper således stor risk för att bli utsatt för tortyr eller annan omänsklig behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna

- Sveriges konventionsåtaganden enligt FN:s konvention mot tortyr, Europakonventionen och Barnkonventionen innebär att varje barn har rätt till skydd och respekt för mänskliga rättigheter. Migrationsverket och svenska domstolar, har inte i tillräckligt hög grad beaktat och tillämpat dessa konventioner i processen. En utvisning strider således mot mänskliga rättigheter och mot barnets bästa, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- I målet C.A. och P.A. mot Italien (mål nr 75348/16) där Skandinaviska Människorättsjuristerna varit juridiska ombud, har Europadomstolen stoppat en överföring av en barnfamilj till Italien i ett mål där modern varit offer för trafficking, då det saknas individuella skyddsgarantier från de italienska myndigheterna. Även efter att svenska regeringen anfört att Italien lämnat generella garantier, har Europadomstolen beslutat att förlänga inhiberingen av utvisningsbeslutet och ansett att generella garantier inte varit tillräckliga. Svenska myndigheter har en positiv förpliktelse att bidra till att skyddet i internationella konventioner upprätthålls och tillgodoses. Skyddsåtgärderna i den nationella lagstiftningen måste vara tillräckliga för att säkerställa praktiskt och effektivt skydd. Migrationsverket har inte i sitt beslut garanterat det, Ruth Nordström.

Skandinaviska Människorättsjuristerna har startat en insamling för Joy och hennes son.
Swish: 123 619 14 23
Bg: 605 - 8630

För mer information:

Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se