018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner prejudicerande mål mot CSN

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner prejudicerande mål mot CSN

Skandinaviska Människorättsjuristerna
26 oktober, 2018
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner prejudicerande mål mot CSN

Överklagandenämnden för studiestöd beslutade att upphäva Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut och bevilja studiestöd till Människorättsjuristernas klient i ett prejudicerande ärende rörande studiestöd vid utlandsstudier.

- Överklagandenämndens beslut är välkommet; det har inte framkommit något som tyder på annat än att universitetet ifråga har en demokratisk värdegrund som står i överensstämmelse med den värdegrund som anges i läroplanen för den svenska skolan och är förenlig med mänskliga rättigheter, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna

- Överklagandenämndens beslut är väldigt glädjande – det skulle få allvarliga konsekvenser för svenska studenter om möjligheten till studiestöd för utlandsstudier skulle inskränkas i den utsträckning som CSN-gjort gällande i sitt beslut, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

CSN har i flera ärenden nekat studiemedel för utlandsstudier till teologiska och andra studier med kristen anknytning i bland annat USA. Bakgrunden är de nya bestämmelserna i studiestödsförordningen som trädde i kraft den 1 maj 2018, vilket ökar myndighetens möjligheter att neka studiemedel i vissa situationer. I förarbetena till de nya bestämmelserna förtydligas att studiemedel inte ska ges till utbildningar utomlands som är oförenliga med svensk reglering, till exempel bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter i 1 kap. 2 § regeringsformen och principen om icke-diskriminering. De nya bestämmelserna tillkom bland annat efter omfattande kritik mot att studiemedel finansierat 71 svenskars studier vid det ultrakonservativa Medinauniversitetet i Saudiarabien.

CSN fann att de aktuella studierna vid kristna högskolor och universitet visserligen inte hade några brister i sitt innehåll eller sin värdegrund men att antagningsprocessen var sådan att de endast var öppna för personer med kristen övertygelse. Människorättsjuristerna överklagade beslutet som ombud för en av de sökande och anförde bland annat att den svenska diskrimineringslagen är unik i en global kontext. Nästan samtliga toppuniversitet i USA använder sig av kvotering och ger exempelvis fördelar till personer med viss etnicitet. Även denna typ av urvalsmetod där exempelvis ras, kön och annan demografisk bakgrund påverkar möjligheterna att bli antagen till ett universitet är diskriminerande jämfört med svenska förhållanden. Om enbart diskriminering i antagningsprocessen skulle kunna läggas till grund för att neka studiestöd för utlandsstudier skulle därmed en stor grupp svenska studenter i hela världen omfattas och bli av med sitt studiestöd och svenska studenter skulle isoleras internationellt. Med hänsyn till att det i förarbetena till lagändringen framhölls att lagändringen endast skulle beröra en mindre grupp studenter, kan den aktuella tillämpningen inte ha varit avsedd. Vid prövningen är det viktigt att genom en helhetsbedömning bedöma den värdegrund skolan står för och inte enbart se till antagningssystemet som sådant.

Överklagandenämnden beslöt att gå på Människorättsjuristernas linje och upphävde CSN:s beslut och beviljade klienten studiestöd. Ärendet är prejudicerande för framtida tillämpning av bestämmelsen i fråga.

För mer information:

Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se