018-750 52 11
018-750 52 11

Religionsförbud i skolan?

Religionsförbud i skolan?

Skandinaviska Människorättsjuristerna
3 juli, 2018
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Religionsförbud i skolan?

Under valåret 2018 har frågan om konfessionella skolor blivit en av de allra hetaste frågorna. Framför allt från Socialdemokraterna och Liberalerna har starka röster hörts för att göra det direkt olagligt eller praktiskt omöjligt för konfessionella skolor att starta eller verka i Sverige.

I Almedalen släpps Skandinaviska Människorättsjuristernas och Claphaminstitutets gemensamma rapport "Religionsförbud i skolan?", som förklarar innebörden i begreppet "konfessionell", samt granskar Skolinspektionens tillsyns- och anmälningsärenden på området samt förenligheten med EU-rätten och Europadomstolens praxis.

När?
Rapporten släpps vid ett seminarium i Almedalen torsdag 5/7 kl 11.10-12.10.

Var?
På skeppet Elidas däck i Visby hamn

Medverkande?
Rapportförfattarna Ruth Nordström och Per Ewert presenterar rapporten som också kommer kommenteras av Ulf Gustafsson, förbundssekreterare för Humanisterna samt Jacob Rudenstrand, bitr generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.

 - Det är av yttersta vikt att både politikers beslut och opinionsbildares argumentation gällande konfessionella skolor baseras på fakta, och inte på känslomässig argumentation. Vår rapport visar att det finns en mycket stark rättslig grund för stater att tillåta och stödja skolor på konfessionell grund. De politiska initiativ som tas för att stoppa dessa skolor har inget stöd i internationell rätt, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Vi hoppas att den här rapporten blir ett viktigt faktaunderlag för opinionsbildare och beslutsfattare i kommande arbete med konfessionella skolor och konfessionella inslag i det offentliga skolväsendet, säger Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet

- Vi har granskat Skolinspektionens anmälnings- och tillsynsärenden gällande konfessionella inslag i utbildningen och undervisningen. Rapporten visar att lagrådet och remissinstanserna hade helt rätt i sina ståndpunkter att begreppet konfessionell borde ha definierats i lagtext för att inte skapa svårigheter i tillämpningen, säger Rebecca Ahlstrand, jurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Vi konstaterar i rapporten att alla svenska skolor i någon mån är konfessionella och att den värdestyrda läroplan som Sverige har, förmedlar i sin inledning ett antal konfessionella grundsatser, när den slår fast de fem grundläggande värden och de fyra fostransmål som alla skolor ska förmedla i sin undervisning och utbildning i övrigt. Vi kritiserar också konfessionsbegreppet i svensk skollagstiftning och läroplan, som vi anser är alltför oprecist, och bör bytas ut, säger Per Ewert.

- Av Europadomstolens praxis följer att det inte går att fastställa någon ”värdeneutral” undervisning utan att filosofiska, religiösa och andra värdegrundade aspekter ingår i de flesta skolämnen. Europadomstolen har också slagit fast vikten av att respektera medlemsstaternas kultur och traditioner i varje enskilt land och har anfört att det står medlemsstaterna fritt att betona en religion framför andra mot bakgrund av den plats som den aktuella religionen har i statens historia och tradition, säger Ruth Nordström.

Läs rapporten i sin helhet HÄR

För mer information kontakta:

Ruth Nordström
Chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna
Tel: +46 (0)70 725 19 17
Epost: info@shrl.eu

Per Ewert
Direktor Claphaminstitutet
Tel: +46 (0)70 951 51 37
Epost: per.ewert@clapham.se