018-750 52 11
018-750 52 11

Scandinavian Human Rights Lawyers och Kristna Friskolerådet om rätten till konfessionella inslag i utbildning och undervisning vid seminarium i FN

Pressmeddelande 8 April 2015

Scandinavian Human Rights Lawyers
8 april 2015 - PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 / E-post: info@shrl.eu


Scandinavian Human Rights Lawyers och Kristna Friskolerådet om rätten till konfessionella inslag i utbildning och undervisning vid seminarium i FN.

VEM: Scandinavian Human Rights Lawyers (shrl.eu) och Kristna Friskolerådet (www.kristenfriskola.se)
VAD: Seminarium i FN
NÄR: Den 8 april kl 14
VAR: FN, Palais Des Nations, Avenue de la Paix 14, Genéve, Schweitz

Den svenska delegationen består av Ruth Nordström, ordförande för juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers och Bo Nyberg, Lars Brandström och Hans Gabre från Kristna friskolerådet.

- Den svenska skollagen måste ändras för att överensstämma med FN:s konventioner och Europakonventionen, säger Ruth Nordström.

-  Vi kommer nämna Adventsuppropet, som samlade in 81 000 namnunderskrifter för rätten till konfessionella inslag vid skolavslutningar i kyrkan och att det finns ett förslag om att ändra skollagen, men att det inte räcker, säger Ruth Nordström och hänvisar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Europakonventionen, som framhåller vikten av att utbildningen och undervisningen är i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.

- Den nya skollagen, som började gälla 2011, omöjliggör all form av valfrihet när det gäller konfessionell undervisning, säger Ruth Nordström.

- Det råder en beröringsskräck för religioner i dagens Sverige. Detta fenomen har förstärkts tack vare den senaste skollagen (2011) där begreppet ”konfessionell” respektive ”ickekonfessionell” skola infördes, säger Lars Brandström, representant för Kristna friskolerådet.

-Ett problem är att man aldrig definierade begreppet ”konfessionell”, vilket lett till förvirring.  Ett annat är att lagen har en direkt kollissionskurs mot Europakonventionens krav på att varje förälder skall ha rätt att låta sina barn få utbildning och undervisning i enlighet med den religiösa eller filosofiska övertygelsen man själv har. Detta har skapat en stor osäkerhet om hur man som skola och individuell lärare skall förhålla sig till religiösa yttringar. Debatten om skolans möjligheter att ha sina avslutningar eller adventsfirande i kyrkan är ett utslag av detta, säger Brandström.

Kristna Friskolerådet verkar för att principen om saklighet och ska gälla vid inspektionen av alla skolor i Sverige, i stället för det otydliga begreppet konfessionell.

-De kristna friskolorna i Sverige vill visa på en modell där alla fredliga åsikter kan få finnas med inom skolans ram – också de som ryms inom den kristna etiken, säger Bo Nyberg, ordförande för Kristna friskolerådet.

-Våra medlemsskolor har utvecklat en enastående förmåga att möta eleverna med respekt, opartiskhet och saklighet, oavsett åsikter och tro, utan att fördenskull bli otydliga med skolornas kristna grund.

Den internationella organisationen OIDEL (International Organisation for the Right to Education and Freedom of Education) har bjudit in till seminariedagen i FN i Genève. Organisationen grundades 1985 och OIDEL har hittills släppt tre rapporter (1995, 2002 och 2008) om utbildningsfrihet i världen. Nu håller en fjärde rapport på att sammanställas.

Scandinavian Human Rights Lawyers arbetar med att främja mänskliga rättigheter. Se intervju med juristorganisationens ordförande Ruth Nordström och religionsfrihetsexpert Reinhold Fahlbeck, professor emeritus vid Lunds Universitet, om konfessionella inslag i utbildning och undervisning och den svenska skollagens överensstämmelse med Europakonventionen: https://www.youtube.com/watch?v=L534ZY8Eu8U

Presskontakt:

Ruth Nordström, ordförande SHRL
E-post: info@shrl.eu eller ruth.nordstrom@shrl.eu
Telefon: +46 70-725 19 17