018-750 52 11
018-750 52 11

Breaking: Europadomstolen stoppar utvisning

Människorättsjuristerna
27 maj 2016 - PRESSMEDDELANDE
Telefon: +46 70 725 19 17 E-post: info@shrl.eu


Breaking: Europadomstolen stoppar utvisning

Europadomstolen har förbjudit den svenska regeringen att utvisa en afghansk medborgare som ansökt om asyl i Sverige.

Europadomstolen har i målet tillämpat den så kallade ”rule 39” vilket innebär att om Europadomstolen får ett klagomål kan den besluta att en stat ska vidta vissa interimistiska åtgärder medan domstolen fortsätter sin prövning av målet. Dessa brukar kallas för Rule 39-åtgärder. Åtgärderna består ofta i att en stat ska avstå från att skicka tillbaka personer till länder där de enligt vad som hävdas kan dödas eller utsättas för dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling.

-    Klaganden har under sin vistelse i Sverige konverterat från islam till kristendomen. Verkställandet av utvisningen skulle därmed innebära en kränkning av artikel 2 och 3 i Europakonventionen, då han vid ett återvändande till Afghanistan skulle riskera dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Scandinavian Human Rights Lawyers.

-    Klaganden visar alla tecken på att ha en genuin kristen övertygelse. Han har uttömt alla inhemska rättsmedel där svenska myndigheter har, utan rimliga skäl, gjort bedömningen att hans kristna övertygelse inte är genuin, vid den initiala prövningen av hans skyddsskäl. Någon prövning av hur genuin klagandens tro är har inte gjorts sedan före oktober 2013 eftersom man inte ansett att några nya omständigheter tillkommit. Detta kan likställas med att inte få någon prövning alls av hans skyddsskäl på grund av konverteringen, då klagandens tro har fördjupats under hans fyra år som kristen, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Scandianvian Human Rights Lawyers.

-    I enlighet med Europadomstolens mål F.G. mot Sverige (43611/11,G.C., 23 mars 2016) måste rätten att manifestera sin tro öppet vägas in när stater ska bedöma om det finns en risk för tortyr eller dödsstraff i hemlandet. Klaganden känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning om han tvingas återvända till Afghanistan. Det finns grundad anledning att anta att han vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, säger Ruth Nordström.

Europadomstolens handläggare, Anders Månsson, har meddelat att Europadomstolen kontaktat den svenska regeringen för att stoppa utvisningen.

För mer information kontakta:

Ruth Nordström
Chefsjurist Scandinavian Human Rights Lawyers
Telefon: +46 725 19 17
E-post: ruth.nordstrom@shrl.eu

Rebecca Ahlstrand
Jurist, Scandinavian Human Rights Lawyers
Telefon: 070-515 94 35