018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristernas klient, en pakistansk konvertit och människorättsaktivist vinner efter anmälan till FN:s tortyrkommitté

Pakistansk konvertit och människorättsaktivist vinner efter anmälan till FN:s tortyrkommitté

Skandinaviska Människorättsjuristerna
6 februari 2019
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Skandinaviska Människorättsjuristerna har sedan 2017 företrätt den pakistanska konvertiten och människorättsaktivisten Abdul i sin asylprocess. Abdul, flydde till Sverige efter att han utsatts för frihetsberövande och tortyr i Pakistan. Under sin tid i Sverige konverterade han från islam till kristendomen. Samtliga svenska myndigheter avslog hans ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att utvisa honom, trots risken för tortyr och dödsstraff i Pakistan, som är ett av världens farligaste länder för kristna och där politiska motståndare i Balochistan i mycket stor omfattning arresteras, försvinner spårlöst och utsätts för tortyr.

I januari 2018 lämnade Skandinaviska Människorättsjuristerna in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté som omedelbart, genom interimistiska åtgärder, stoppade utvisningen (A.M. v Sweden, ref 859/2018). Efter en tid preskriberades utvisningsbeslutet och målet återförvisades till Sverige eftersom det inte längre fanns någon risk för utvisning. Svenska myndigheter gjorde då en ny prövning av Abduls aktiviteter, både som konvertit och som politiskt aktiv människorättsaktivist, där en jurist från Människorättsjuristerna förordnades som offentligt biträde.

I början februari 2019 fattade Migrationsverket beslut om att bevilja Abdul uppehållstillstånd och flyktingstatus. Verket och fann att det fanns en risk för skyddsgrundande behandling och att Abdul visat att han var politiskt aktiv fortfarande i Sverige och att han varit kristen under en längre tid.

Det är mycket glädjande att Migrationsverket nu beslutat att bevilja vår klient uppehållstillstånd och flyktingstatus. Med hänsyn till den omfattande bevisning som funnits och som styrker klientens konversion och politiska ställningstaganden är det ett rimligt och välgrundat beslut. Det är dock oroväckande att det tagit så lång tid och krävt så omfattande arbetsinsatser, innefattande ett klagomål till FNs tortyrkommitté, innan verket kommit till detta beslut”, säger Rebecca Ahlstrand, jurist och offentligt biträde för klienten, Skandinaviska Människorättsjuristerna.
 
”Målet är principiellt viktigt och visar hur svårt det är för konvertiter att visa att de har en genuin övertygelse. Under klientens intervjuer i hans första grundprocess ställdes bristfälliga frågeställningar och det är uppenbart att det hade behövts större expertis hos myndigheterna. Den nya utredningen i Sverige under 2018 höll en högre kvalitet. Vår förhoppning är att liknande fall ska få en objektiv och rättssäker bedömning i migrationsprocessen,, säger Rebecca Ahlstrand, jurist och offentligt biträde för klienten, Skandinaviska Människorättsjuristerna.

”Det är av största vikt att frågor till konvertiter uppfyller de krav som kan ställas på objektivitet och rättssäkerhet och att Migrationsverket gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter, exempelvis den sammanlagda tiden som en person varit kristen. Detta görs inte alltid, men i det aktuella fallet tycks viss hänsyn ha tagits till denna omständighet, vilket är glädjande, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Fallet i Media:

DAGEN: https://www.dagen.se/nyheter/fn-s-tortyrkommitte-stoppar-utvisning-av-konvertit-1.1087779
https://www.dagen.se/abdul-malik-klarade-inte-handlaggarens-husforhor-riskerar-att-utvisas-till-pakistan-1.997761

Världen idag: https://www.varldenidag.se/nyheter/stoppade-utvisning-av-konvertit/BbbpeD!fbqrW0C6Ldo4RZRkVABCYw/