018-750 52 11
018-750 52 11

Artikel 3: Förbud mot tortyr

Europakonventionen

ARTIKEL 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna fastställer att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet kan även sträcka sig till att en stat inte heller får utvisa eller avvisa en person till ett land där individen riskerar att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, av en annan stat, eller till en stat som inte förmår skydda individen från enskilda som begår sådana kränkningar, detta i enlighet med principen som kallas non-refoulement. Detta innefattar även ett förbud att utvisa eller avvisa en individ till en stat där denne inte är skyddad mot att skickas vidare till en stat där denne riskerar sådana kränkningar. Vad som mer specifikt kan utgöra tortyr och omänsklig och förnedrande behandling, framgår av den domstolspraxis som Europadomstolen och andra internationella instanser fastställt. Förutom våld kan exempelvis våldtäkt och människohandel utgöra former av tortyr och omänsklig och förnedrande behandling. Även exempelvis utvisning trots mycket allvarlig sjukdom kan under vissa speciella omständigheter omfattas

FN:S Konventioner

Precis som i Europakonvention fastställs förbudet mot tortyr i flera konventioner från FN.

Av artikel 7 i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (IKMPR, Eng. ICCPR) fastställts att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Ingen får heller utsättas, utan samtycke, för medicinska eller vetenskapliga experiment. Konventionen uttolkas av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén, Eng. HRC).

I FN:s Konvention mot tortyr (Eng. CAT) definieras begreppet tortyr för den aktuella konventionen, i artikel 1. Därefter fastställs at stater ska förebygga och motverka, genom bland annat lagföring, tortyr inom sina gränser och att förbudet mot tortyr är absolut, inga undantag får göras. Artikel 3 fastställer förbudet mot att utvisa (refouler) någon till ett land där denne kan utsättas för tortyr. Artikel 16 innebär en skyldighet för stater att förbygga andra handlingar, som är omänskliga och förnedrande, men som inte når upp till definitionen av tortyr enligt artikel 1, när detta utförs av eller med samtycke av en offentlig myndighet eller tjänsteman. Konventionen uttolkas av FN:s kommitté mot tortyr.