018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristerna vinner mål rörande människohandelsoffer

Pressmeddelande 24 maj, 2018

Skandinaviska Människorättsjuristerna
24 maj, 2018 – PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Människorättsjuristerna vinner mål rörande människohandelsoffer

Skandinaviska Människorättsjuristerna har sedan år 2016 företrätt människohandelsoffret Joy* och hennes son på tre år, i deras asylprocess. I maj månad 2018 vann de slutligt och beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Människorättsjuristerna anförde under en muntlig förhandling i Migrationsdomstolen i Göteborg, att en utvisning skull strida mot rätten till privat- och familjeliv, enligt artikel 8 i Europakonventionen och dessutom mot Barnkonventionens bestämmelser och principen om barnets bästa.  Migrationsdomstolen hänvisade i sitt beslut till rätten till privat- och familjeliv samt barnets bästa tillsammans med det faktum att det ansågs visat att Joy var ett offer för människohandel och att hon därför behövde de extra stödinsatser hon för närvarande får i Sverige. På grund av en rad omständigheter, bland annat de exceptionella omständigheterna i fallet och på grund av barnets psykosociala utveckling, samt det faktum att barnets far är bosatt i Sverige, ansåg Migrationsdomstolen domstolen att Joy och hennes son skulle beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

- Det är oerhört glädjande att Migrationsdomstolen beslutat att bevilja våra klienter permanent uppehållstillstånd och att domstolen tar särskild hänsyn till barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv och de exceptionella omständigheter som gäller för just människohandelsoffer, säger Ruth Nordström chefsjurist jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och offentligt biträde.

Människohandelsoffer är särskilt utsatta och när betydande stöd- och hjälpinsatser gått i Sverige med goda resultat är det inte mer än rimligt att familjen tillåts stanna i Sverige och inte tvingas flytta till ett annat EU-land, där alla goda resultat riskerar att omintetgöras eftersom de helt saknar stöd, språkkunskaper, anknytning eller nätverk i övrigt, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Fallet visar att vårt intensiva arbete för att hjälpa och stödja offer för människohandel kan få stora och positiva konsekvenser i enskilda människors liv och framtid. Vi fortsätter att arbeta för att ny praxis ska etableras där Migrationsverket och Migrationsdomstolarna på ett korrekt sätt tillämpar de konventioner som Sverige undertecknat om människohandel och mänskliga rättigheter i dessa ärenden, säger Ruth Nordström chefsjurist jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och offentligt biträde.

- Migrationsverket har inte i något avseende valt att ta hänsyn till våra klienters särskilda utsatthet som offer för människohandel eller att Plattformen Civila Samhället mot Sverige identifierat dem som offer för människohandel och gett dem betydande stödinsatser. Vi hoppas och tror att det aktuella målet ska bidra till att öka medvetenheten på Migrationsverket om de exceptionella omständigheter som  finns i ärenden rörande människohandelsoffer,  säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Målet gäller föräldralösa Joy, som redan som barn tvingats till prostitution i sitt hemland i Västafrika, där hon utsattes för människohandel. Hon flydde från människohandlarna och hamnade slutligen i Sverige och ansökte om asyl. Hennes ansökan avslogs dock, även efter flera överklaganden. Hon födde under sin vistelse i Sverige en son, vars far är europeisk medborgare. Efter ett antal år påbörjades en nya process i Sverige och då blev Människorättsjuristerna juridiska biträden.
Migrationsdomstolen i Göteborg beslutade efter en muntlig förhandling i målet, att bevilja Joy och hennes son permanent uppehållstillstånd på grund av vad som ansågs vara ”synnerligen ömmande omständigheter”. Sonen är född i Sverige och hans far är EES-medborgare.

Människorättsjuristerna har under rättsprocessen bistått sonen i att fastställa faderskapet samt därefter även hans rättmätiga EU-medborgarskap, vilket haft en stor betydelse i målet. Migrationsdomstolen fann att för att pojken ska kunna åtnjuta sina rättigheter som EU-medborgare kan inte hans mor Joy utvisas till sitt hemland Guinea, Afrika, eftersom hon är hans primära vårdnadshavare.

Migrationsverket överklagade beslutet till högsta instans, men den 8 maj beslutade Migrationsöverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd i fallet, vilket innebär att Migrationsdomstolen beslut nu står fast.

* Joy heter i verkligheten något annat.
För mer information kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: +46 (0)70 725 19 17
Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se