018-750 52 11
018-750 52 11

Ny rapport: Människohandel i Sverige - ett barnrättsperspektiv

Människohandelsrapporten

­­­­­­­­­­­­­Sverige lever inte upp till sina internationella åtagande gällande bekämpande av människohandel enligt internationella konventioner

 

Den 18e oktober 2021 släpps en ny rapport om människohandel i Sverige utifrån ett barnrättsperspektiv. Rapporten släpps i samband med ett digitalt seminarium arrangerad av Skandinaviska Människorättsadvokaterna i samarbete med Maria Grahn-Farley (Doctorate (SJD) Harvard Law School, Professor of Law at Leeds Law School) om arbetet mot människohandel i Sverige. 

Denna rapport fokuserar på hur rättsskyddet enligt de internationella konventionerna, särskilt Europarådets konvention, fungerar i praktiken i Sverige. Följs Europarådets konvention eller bryter Sverige mot internationella förpliktelser? 

I den senaste rapporten från GRETA, 2018, framkommer att Sverige brister på en rad punkter specifikt vad gäller människohandel av barn och asylsökande offer för människohandel. Det konstateras bland annat att det finns en kunskapsbrist hos yrkesverksamma grupper som möter offer för människohandel och att det vidtas för få åtgärder för att minska barns utsatthet för människohandel. 

Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en kränkning av människans värdighet och integritet. FN-organet UNICEF beräknar att så många som 1,2 miljoner barn blir utsatta för människohandel varje år.  Enligt Europakommissionen bedöms resande och ensamkommande asylsökande barn har varit utsatta för en stor risk att utsättas för trafficking och exploatering i Sverige. Mellan 2013–2016 fanns det indikationer på att över 1500 ensamkommande barn försvunnit i landet och att de flesta troligtvis är barn från ursprungsländer som Afghanistan, Syrien och Irak. Enligt Jämställdhetsmyndighetens rapport om barn i människohandel 2018 framkom att 57 av 262 rapporterade människohandelsfall var barn och att 18 var medföljande barn. Enligt Europakommissionen är det emellertid troligt att människohandeln med barn i Sverige är större än vad statistiken visar eftersom många potentiella brottsoffer inte kommer till myndigheternas kännedom överhuvudtaget. Sedan COVID-19 pandemin har FN-organet UNODC uppmärksammat det ökade antalet offer för människohandel och det faktum att barn drabbas i allt högre utsträckning.

Skandinaviska Människorättsadvokaterna har varit svenska experter i flera EU-projekt mot trafficking och företräder offer för människohandel i juridiska processer och därigenom uppmärksammat brister och luckor i lagstiftningen som gör att offer för människohandel inte garanteras det rättighetsskydd de enligt internationella konventioner bör ha. Några av dessa uppmärksammade brister har delgetts till Europarådets expertgrupp mot människohandel, GRETA, som 2014 och 2018 har rapporterat om hur Sverige följer Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

I det inledande kapitlet presenteras ett svenskt barnrättsperspektiv på barnhandel av barnrättsexperten, jur. dr. Maria Grahn Farley och sedan presenteras resultatet från djupintervjuer med företrädare för myndigheter, civilsamhället, skyddade boenden och andra aktörer som arbetar mot människohandel. Denna kvalitativa kartläggning ger en insyn i hur väl Sverige upprätthåller Europarådets konvention mot människohandel, med särskilt fokus på barns rättigheter.

Läs hela rapporten här: https://manniskorattsadvokaterna.se/wp-content/uploads/2021/10/Ma%CC%88nniskohandelsrapporten.pdf

 

 För mer information, kontakta:

Ruth Nordström, Chefsadvokat vid Skandinaviska Människorättsadvokaterna
E-post: ruth.nordstrom@mradvokaterna.se
Telefon: 070 725 19 17