018-750 52 11
018-750 52 11

Kristen konvertit från Iran beviljas flyktingstatus

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder Elahe och hennes son från Iran, som sökt asyl i Sverige då de riskerar skyddsgrundande behandling i Iran på grund av moderns konversion från islam till kristendomen. Migrationsverket gör samma bedömning som Skandinaviska Människorättsjuristerna, att Elahe genom muntlig och skriftlig bevisning har lämnat tillförlitliga uppgifter gällande sin genuina kristna övertygelse och konversion till kristendomen och att hon därför riskerar skyddsgrundande behandling i hemlandet. Hon och hennes son beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd.

Migrationsverket konstaterar i sitt beslut att Elahe har lämnat tillförlitliga uppgifter gällande hur hon tänkte när hon kom i kontakt med den kristna tron och hur hennes intresse utvecklades. Hon har på ett detaljerat och trovärdigt sätt redogjort för sin konversion till kristendomen och har visat relevanta kunskaper om den kristna tron. Elahe har även under asylutredningen på ett tillförlitligt sätt reflekterat över sin syn på islam respektive kristendomen. Hon har haft kontinuerlig kontakt med en församling och dess företrädare och vi har lämnat in skriftlig bevisning som styrker hennes genuina kristna tro och hennes aktiviteter i kyrka. Med anledning av att hon låtit publicera sitt vittnesbörd angående sitt tidigare liv och hennes kristna tro samt en dopfilm har spridits på kyrkans Facebooksida kan hon ha uppmärksammats i hemlandet med anledning av sina aktiviteter.

Det är straffbart att konvertera till kristendomen i Iran och bland de som dömts till strängast straff finns de som startat och lett huskyrkor, fortsatt sitt kristna engagemang trots att de uppmärksammats av myndigheter, missionerat och spridit kristet material. Även de som vänt sig mot myndigheternas religiösa politik, haft kontakter med utlandet, varit på kristna konferenser i utlandet eller skrivit på internet kring frågor som rör kristendomen och religionsfriheten, har straffats hårt.

Rätten till religionsfrihet och rätten att inte utsättas för tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling är grundläggande mänskliga rättigheter. Skandinaviska Människorättsjuristerna kommer fortsätta arbeta för en rättvis och rättssäker bedömning av kristna konvertiter i enlighet med mänskliga rättigheter.