018-750 52 11
018-750 52 11

Konvertit vann i Migrationsdomstolen

Pressmeddelande 20 mars, 2018

Skandinaviska Människorättsjuristerna
20 mars, 2018 – PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Konvertit vann i Migrationsdomstolen

Migrationsdomstolen beslutade den 15 mars 2018, efter en muntlig förhandling, att ändra Migrationsverkets bedömning i Skandinaviska Människorättsjuristernas ärende rörande en kristen konvertit från Afghanistan. Domstolen ansåg, till skillnad från Migrationsverket, att den sökande var genuin och trovärdig i sin konvertering och beviljade honom därmed uppehållstillstånd och flyktingstatus.

Tidningen Dagen har tidigare skrivit om fallet och att Migrationsverkets handläggare tagit ställning i teologiska frågor och bland annat påstått att ”islam och kristendom har samma Gud”: http://www.dagen.se/nyheter/migrationsverkets-handlaggare-kristendom-och-islam-har-samma-gud-1.1099771

Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och sökandens offentliga biträde, har tidigare kritiserat Migrationsverkets frågor som visar på bristande objektivitet, eftersom handläggaren tagit ställning i teologiska frågor, vilket ligger helt utanför Migrationsverkets mandat, som är att pröva asylsökandes behov av skydd i Sverige.

- Det är mycket glädjande och helt rätt att Migrationsdomstolen nu har funnit att vår klient har en djup och genuin kristen övertygelse. Han har på alla sätt visat detta, genom sin egen berättelse, genom intyg, vittnesmål och annan bevisning. Domstolen har ansett att hans berättelse varit självupplevd och att den speglat djupare religiösa resonemang kring valet att konvertera, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och sökandens offentliga biträde.

Sökanden kom från Afghanistan till Sverige när han var minderårig. I Sverige kom han i kontakt med kristna och efter en tid konverterade han från islam till kristendomen. Enligt organisationen Open Doors World Watch List 2018, rankas Afghanistan på andra plats i världen vad gäller förföljelse av kristna och trycket på afghanska kristna har ökat de senaste åren (Open Doors, WWL 2018 Short & Simple Persecution Profile – AFGHANISTAN). Att genuina konvertiter inte kan utvisas till Afghanistan är ostridigt. Frågan i målet gällde om sökandens konvertering hade sin grund i en genuin, religiös övertygelse, vilket Migrationsdomstolen ansåg att sökanden hade.

- Vid sk ”sur place” konverteringar, konvertering efter att personen sökt asyl i Sverige av andra skäl, är myndigheterna mycket hårda i sina bedömningar av trovärdigheten kring konverteringen. Det rör sig om svåra bedömningar av någons inre resa och tankar kring religion och vi anser att det behövs utbildning och kunskapshöjande åtgärder kring dessa frågor hos Migrationsverket. I det aktuella fallet har Migrationsverket och Migrationsdomstolen uppenbarligen gjort två vitt skilda bedömningar. Det är viktigt att det blir rättssäkra bedömningar och att det inte ger fördel till den som är mest vältalig och bra på att uttrycka känslor och tankar, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna och sökandens offentliga biträde.

- Sökanden har under sin vistelse i Sverige konverterat från islam till kristendomen. Verkställandet av utvisningen skulle därmed innebära en kränkning av Europakonventionens artikel 2 (rätt till livet) och 3 (förbud mot tortyr). Det är mycket glädjande att Migrationsdomstolen funnit att sökandens konvertering är genuin och att den upphäver beslutet om utvisning till Afghanistan där han annars riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Både Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté har nyligen stoppat verkställigheten av utvisningar i konverteringsmål där Skandinaviska Människorättsjuristerna agerat ombud. I dessa fall har samtliga svenska instanser funnit att konverteringen inte kan anses vara genuin, men internationella organ har inte varit överens med svenska myndigheter. Det finns därför viss anledning att ifrågasätta om svenska myndigheter gör bedömningar av konverteringar och genuin trosövertygelse på ett sätt som står i överensstämmelse med Sveriges internationella förpliktelser. I det aktuella fallet anser vi att så skett, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

För mer information kontakta:

Rebecca Ahlstrand
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: +46 (0)18 750 52 11

Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se