018-750 52 11
018-750 52 11

Skandinaviska Människorättsjuristernas konverteringsärende föremål för Europadomstolens granskning

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA FÖRETRÄDER MOHAMMAD* från Afghanistan, som ansökte om asyl i Sverige på grund av familjeomständigheter. Under sin vistelse i Sverige kom han i kontakt med kristna och konverterade så småningom till kristendomen. Mohammad är döpt och visar alla tecken på att ha en genuin kristen övertygelse. Svenska myndigheter har dock gjort bedömningen att hans övertygelse inte är genuin. Beslutet att utvisa Mohammad överklagades till samtliga svenska instanser.

MIGRATIONSVERKET HAR INTE gjort någon bedömning av hur genuin Mohammads övertygelse är sedan före oktober 2013, strax efter konverteringen, eftersom man inte ansett att några nya omständigheter tillkommit. Med hänsyn till den långa tid som passerat utan att Migrationsverket gjort någon omvärdering kan detta likställas med att inte få någon prövning alls av en konvertering, vilket är i strid med Europadomstolens praxis (se t ex F.G. mot Sverige 43611/11,G.C., 23 mars 2016). Det har exempelvis inte alls vägts in i senare bedömningar att Mohammad levt som kristen under fyra år. Bedömningen av hur genuin hans övertygelse är framstår också som godtycklig i flera avseenden. Mohammads konvertering har definitivt uppfattats som genuin av de landsmän som utsatt honom för förföljelse i Sverige.

SVENSKA MYNDIGHETER HAR beslutat att utvisa Mohammad till Afghanistan där han riskerar dödsstraff, tortyr och omänsklig och förnedrande behandling. I Afghanistan råder Sharia-lagar och en konvertit som blir avslöjad har tre dagar på sig att ta tillbaka konverteringen och bekänna sig till islam. Detta innebär att en konvertit som återvänder till islam inte kan utöva sin tro öppet utan att bestraffas. En utvisning skulle därmed utgöra en kränkning av artikel 2 och artikel 3 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen).

MÄNNISKORÄTTSJURISTERNA GJORDE EN så kallad Rule 39 anmälan till Europadomstolen, som beslutade att stoppa utvisningen av Mohammed. Utvisningen är nu stoppad tills vidare. Svenska regeringen och Människorättsjuristerna har sedan maj 2016 skriftväxlat med Europadomstolen i ärendet.

Läs nyhetsartiklar om målet här:
http://www.dagen.se/europadomstolen-stoppar-utvisning-av-konvertit-1.731657
http://www.varldenidag.se/nyheter/stoppade-utvisning-av-konvertit/BbbpeD!fbqrW0C6Ldo4RZRkVABCYw/