018-750 52 11
018-750 52 11

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit

FNs tortyrkommitté stoppar utvisningen av konvertit, en av Skandinaviska Människorättsjuristernas klienter

Skandinaviska Människorättsjuristerna företräder en ung man, medborgare i Afghanistan, nekats asyl trots att han konverterat från islam till kristendomen, och riskerar att utsättas för tortyr och dödsstraff. Efter att Skandinaviska Människorättsjuristerna lämnat in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté har kommittén begärt att svenska regeringen ska stoppa utvisningen medan ärendet ska prövas av kommittén.

– FN:s beslut innebär att verkställigheten av utvisningen nu stoppas och att regeringen får tillfälle att yttra sig och avge sin inställning till FN:s tortyrkommitté inom sex månader i det aktuella ärendet, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna.

– Beslutet är mycket glädjande för oss och vår klient, som utsatts för mycket hot med anledning av sin konversion. Han har kallats ”ett smutsigt djur, ett odjur som måste dö och försvinna från jorden”. Vi anser att Migrationsverket och Migrationsdomstolen har gjort en felaktigt bedömning av hans asylskäl och att han som genuin konvertit riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling vid en utvisning, säger Ruth Nordström.

– Vi har i klagomålen pekat på de brister som finns i Migrationsmyndigheternas prövning av just genuin trosövertygelse och att bland annat rekommendationer från FN:s flyktingorgan UNHCR inte efterföljs. Det saknas exempelvis expertkunskaper kring religion och konversion hos myndigheterna och hänsyn tas inte till skriftlig bevisning som intyg från präster och pastorer. Dessutom saknas ofta en helhetsbedömning och hänsyn till sökandens ålder, utbildningsbakgrund och sociala status, och för mycket vikt fästs vid den sökandes verbala och intellektuella förmåga att uttrycka sig, säger Ruth Nordström.

– Vi har tidigare arbetat med en juridisk analys av liknande ärenden i den Konvertitutredning som släpptes tidigare i år. Utredningen visar att prövningen i konverteringsärenden ofta präglas av godtycklighet och rättsosäkerhet för den enskilde. I klagomålet har vi också påtalat de övergripande och systematiska brister som vi observerat i detta och liknande ärenden, säger Ruth Nordström.

Läs vidare: Konvertitrapporten