018-750 52 11
018-750 52 11

Fallet Avanza

Scandinavian Human Rights Lawyers
4 mars 2016 - PRESSMEDDELANDE
Telefon: 070-515 94 35 / E-post: rebeccca.ahlstrand@shrl.eu


Diskrimineringsombudsmannen utreder Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare

Människorättsjuristerna företräder en av flera individer som klagat till diskrimineringsombudsmannen (DO) på grund av Avanza Bank AB:s diskriminering av amerikanska medborgare. Ca 180 individer har tvingats säga upp sina bankkonton hos Avanza Bank eftersom banken slutit avtal med amerikanska IRS (Internal Revenue Service, amerikanska skattemyndigheten) och förbundit sig att inte ha några amerikanska medborgare som kunder i sin bank. Avtalet innebär att Avanza Bank AB undslipper den rapporteringsskyldighet som svenska banker har av amerikanska medborgares tillgångar genom lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, vilken trädde i kraft i april 2015.

”Att tvinga individer att stänga sina bankkonton på grund av sitt medborgarskap är djupt kränkande. Det avtal som Avanza slutit med IRS strider inte bara mot svensk diskrimineringslagstiftning, utan även mot lagstiftning och EU-direktiv som ger enskilda rätten att inneha ett bankkonto, säger juristen Rebecca Ahlstrand.” 

Rapporteringsskyldigheten för banker innebär att uppgifter om amerikanska medborgares tillgångar lämnas till skattemyndigheten, vilken sedan lämnar ut uppgifterna till amerikanska IRS. Lagstiftningsprocessen vid införandet av FATCA har kritiserats av bland annat Lagrådet och Advokatsamfundet för bristande öppenhet och transparens. Advokatsamfundet bedömde i sin remiss rörande genomförandet av FATCA att det fanns risk att avtalet skulle kunna innebära ingrepp i enskildas personliga integritet och rättssäkerhet och strida mot personuppgiftslagen.

”FATCA-lagstiftningen är i sig djupt integritetskränkande och problematisk för enskilda. Vår klient är både svensk och amerikansk medborgare och jag anser att Sverige här brustit i skyddet av sina egna medborgares fri- och rättigheter. Det är en mycket oroväckande utveckling för den enskildes integritet, säger juristen Rebecca Ahlstrand. ”

”Det är viktigt att DO tar ställning mot diskrimineringen av amerikanska medborgare eftersom det finns starka ekonomiska incitament för banker att diskriminera amerikaner. Detta är redan ett problem i flera andra europeiska länder, säger Rebecca Ahlstrand.”

 

  1. Se Advokatsamfundets remiss 11 augusti 2014, Fi 2014/2187, https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/478442_20140910111357.pdf

För mer information kontakta:

Rebecca Ahlstrand
E-post: rebeccca.ahlstrand@shrl.eu
Telefon: 070-515 94 35