018-750 52 11
018-750 52 11

Europadomstolen meddelar beslut gällande barnmorskemålen om samvetsfrihet

PRESSMEDDELANDE
Skandinaviska Människorättsjuristerna
12 mars 2020
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Europadomstolen meddelar beslut i barnmorskemålen om samvetsfrihet

Europadomstolen har den 12 mars 2020 meddelat beslut i Ellinor Grimmarks och Linda Steens ärenden.

Läs om bakgrunden till ärendet om Ellinor Grimmark här: https://manniskorattsadvokaterna.se/fallet-ellinor-2/

Läs om bakgrunden till ärendet om Linda Steen här: https://manniskorattsadvokaterna.se/fallet-linda-2/

Läs beslutet i Ellinor Grimmarks ärende: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201915#{"itemid":["001-201915"]}

Läs beslutet i Linda Steen ärende: https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-201732%22%5D%7D

- Jag har jobbat som barnmorska i Norge i fem år och kommer fortsätta jobba med att förlösa barn, amningshjälp och att hjälpa kvinnor i eftervården efter förlossningarna. Det jag är oroad över är när man negligerar en grundläggande mänsklig rättighet. Samvetsfrihet är en viktig rättighet i en demokrati, det borde vara ok att känna och agera utifrån sitt samvete, säger barnmorskan Linda Steen

- Jag får ju utföra jobbet som barnmorska i Norge, där fungerar ju samvetsfrihet så bra. Det är ju synd att Sverige som behöver alla barnmorskor nu utestänger kompetenta barnmorskor från förlossningsvården, vilket gör att förlossningsvården och patientsäkerheten blir påverkad. Det borde finnas plats för alla åsikter och olika människor i ett demokratiskt samhälle, säger barnmorskan Ellinor Grimmark.

- Vi noterar att domstolen valt att ge en relativt omfattande motivering till beslutet. Däremot är centrala rättighetsfrågor mycket ofullständigt behandlade och vissa inte alls. Vi kommer ta tid att analysera beslutet utförligare, säger Ruth Nordström, Chefsjurist Skandinaviska människorättsjuristerna

- Barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark kan på grund av en djup religiös övertygelse inte utföra aborter. Av utredningen i målen framgår att Linda Steen och Ellinor Grimmark förhindrats att arbeta som barnmorskor primärt på grund av att landstingens företrädare inte velat ha anställda med deras uppfattning om abort i vården. Ett godtagande av en sådan inställning innebär ett mycket snävt utrymme för människor med olika livs- och trosuppfattningar i offentlig verksamhet, säger Ruth Nordström

- Europadomstolen konstaterar att Sverige har en positiv skyldighet att organisera sitt sjukvårdssystem på ett sätt som säkerställer att ett effektivt utövande av samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal i det professionella sammanhanget inte hindrar tillhandahållandet av sådana tjänster. Det är beklagligt att den faktiska situationen, att barnmorskor som åberopar samvetsfrihet i princip är utestängda från att utöva sitt yrke i Sverige, Ruth Nordström

- Samtliga EU-länder och i stort sett alla Europarådets medlemsstater, inklusive Norge och Danmark, har en generell bestämmelse om samvetsfrihet eller specifik reglering rörande samvetsfrihet för sjukvårdspersonal. Mot den här bakgrunden är det mycket beklagligt att svenska vårdinstanser hävdar att det inte är möjligt att tillgodose samvetsfrihet inom vården i Sverige, säger Rebecca Ahlstrand, Skandinaviska människorättsjuristerna

- Det kan varken anses proportionerligt eller nödvändigt att förbjuda en barnmorska att arbeta på förlossning och BB samtidigt som det råder så stor barnmorskebrist i princip i hela Sverige. Förlossningsvården blir lidande och patientsäkerheten riskerar att sättas ur spel, säger Rebecca Ahlstrand

- Samvetsfrihet är en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna och handlar om en djup fundamental övertygelse som ingen ska tvingas göra avkall på i sin tjänst, säger advokat Jörgen Olson

För mer information kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: 070 725 19 17
E-post: ruth.nordstrom@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se

Jurist Rebecca Ahlstrand
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: 070 725 19 17
E-post: rebecca.ahlstrand@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se

Advokat Percy Bratt
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling AB
Box 24164, SE - 104 51 Stockholm.
Tel. 08-667 40 01
Web: www.bfhlaw.se

Advokat Jörgen Olson
Advokatbyrå Jörgen Olson AB
Allégatan 20
503 32 BORÅS
Telefon: +46 (0)33-10 70 60
E-mail: info@advokatolson.se