018-750 52 11
018-750 52 11

Europadomstolen beviljar inte resning i barnmorskemålen

Skandinaviska Människorättsadvokaterna har företrätt barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen i en rättsprocess om samvetsfrihet i svensk sjukvård. Fallet har blivit mycket omskrivet och uppmärksammat nationellt och internationellt.
Den 18e maj 2020 ansökte barnmorskorna om resning i Europadomstolen, som tidigare beslutat att inte ta upp deras klagomål till prövning. Den 26 oktober har ett beslut från Europadomstolen mottagits, enligt vilket domstolen beslutat att inte bevilja ansökan om resning. Läs mer om bakgrunden till fallet här: https://manniskorattsadvokaterna.se/fallet-ellinor-2

- Europadomstolen skriver i sitt beslut att inga exceptionella omständigheter framkommit som ger anledning till resning. Vi beklagar detta beslut djupt, även om det tyvärr var väntat. Det är så mycket i den här rättsprocessen som ger anledning att titta närmare på vad som hänt. Jag har nyligen skrivit en bok om fallet som ger en inblick bakom kulisserna om hur regeringen lade sig i den pågående rättsprocessen, hur ett enormt mediedrev satte igång och där man får en inblick i bland annat vittnes- och partsförhören under rättsprocessen. Sverige har en akut brist på barnmorskor i förlossningsvården, och barnmorskor larmar om ”revolution” och massuppsägningar på grund av den ohållbara situationen där de varken hinner gå på toa, ta rast eller äta på grund av den stora underbemanningen. Varför skall våra klienter, empatiska och erfarna kristna barnmorskor utestängas ur förlossningsvården av enbart ideologiska skäl när patientsäkerheten är hotad för kvinnor i förlossningsvården? Barnmorskan Linda Steen har i många år pendlat till sjukhuset i Norge där hon jobbat som barnmorska men det blev för komplicerat att pendla så långt till jobbet så nu jobbar hon med annan vård i Sverige. Barnmorskan Ellinor Grimmark har flyttat till Norge för att jobba som barnmorska i förlossningsvården och där skakar hennes kollegor på huvudet och frågar sig varför Sverige inte kan tillgodose samvetsfrihet när det fungerar utmärkt i våra grannländer och i över 40 länder i Europa, säger Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

- Vi anser att det var felaktigt att en kommitté med endast tre domare beslutade att inte ta upp barnmorskemålen till prövning. Enligt Europakonventionen är kommittéer till för enklare ärenden där det finns etablerad praxis, vilket det inte Ellinors och Lindas fall, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsadvokaterna

- Vi anser att den svenska domaren, Erik Wennerström, som utgjorde en av de tre domarna i kommittén, borde frånträtt uppdraget på grund av intressekonflikt och jäv. Han har arbetat i 30 år för den svenska regeringen i olika befattningar, bland annat utrikesförvaltningen. Han har också arbetat som generaldirektör för ett råd som tilldelade ekonomiska bidrag till Sveriges Kommuner och Landsting, Ellinors och Lindas arbetsgivare och motpart i målet, och suttit i ett insynråd tillsammans med arbetsgivarens VD. Dessa omständigheter var inte kända innan beslutet fattades och parterna kunde således inte göra någon jävsinvändning innan, säger Ruth Nordström

- Samvetsfrihet för vårdpersonal respekteras i princip i samtliga europeiska länder, antingen generellt eller genom specifik reglering om samvetsfrihet inom vården. Rätten till samvetsfrihet är inskriven i den svenska abortlagens förarbeten och när majoriteten av Europarådets 47 medlemsstater klarar av att balansera rätten till vård och rätten till samvetsfrihet, borde Sverige kunna göra det, särskilt med tanke på den akuta bristen på barnmorskor i förlossningsvården, säger Rebecca Ahlstrand