018-750 52 11
018-750 52 11

Barnmorskemålen om samvetsfrihet i SVT dokumentären Domstolen

Pressmeddelande 1 mars, 2018

Skandinaviska Människorättsjuristerna
1 mars, 2017 - PRESSMEDDELANDE
Tel: 018 750 52 11
Epost: info@shrl.eu

Barnmorskemålen om samvetsfrihet i SVT dokumentären Domstolen

SVERIGES TELEVISION HAR under två års tid följt de uppmärksammade barnmorskemålen om samvetsfrihet inom vården. I dokumentären Domstolen i SVT 1 torsdag den 1 mars kl 21 följer filmteamet med in i rättssalen i Nyköpings tingsrätt och vidare till Arbetsdomstolen och slutligen till Europadomstolen i Strasbourg dit barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark lämnat in ett klagomål mot svenska staten för kränkning av deras rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet.

- Under de snart fyra år som rättsprocesserna kring barnmorskemålen har pågått har våra klienter utsatts för mediedrev och näthat och sällan har opinionen varit så enigt och massivt avståndstagande. De relevanta rättsliga frågorna har dock sällan givits utrymme eller diskuterats. Nu ligger emellertid ärendet för prövning hos Europadomstolen, som kommer ta ställning till ett antal juridiska frågor om målet tas upp, säger Ruth Nordström, chefsjurist Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Samvetsfrihet är friheten att i vissa områden följa sin samvetsövertygelse, i ord, handling eller underlåtelse till handling. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet tillsammans med religionsfrihet och tankefrihet enligt Europakonventionens artikel 9. Enligt Europadomstolens praxis måste varje inskränkning i rätten till religionsfrihet och samvetsfrihet ha stöd i lag. Vidare krävs det även att en inskränkning har ett berättigat syfte och åtgärderna måste också vara proportionerliga och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, säger Rebecca Ahlstrand, jurist, Skandinaviska Människorättsjuristerna.

- Vi anser för det första att det inte finns lagstöd för att inskränka Ellinor Grimmarks och Linda Steens rätt till samvetsfrihet och uppställa ett krav på att barnmorskor skall utföra abort för att vara verksamma i barnmorskeyrket i Sverige. Den svenska abortlagen föreskriver att endast läkare är behöriga att utföra abort och abortlagens förarbeten stödjer samvetsfrihet. Förarbeten till samma lag såg på samvetsfrihet som så självklart att det ej ens behövde regleras uttryckligt, säger Jörgen Olson, Advokat.

- Den andra frågan är om det fanns ett berättigat syfte att hindra Ellinor Grimmark och Linda Steen från att arbeta inom förlossningsvården. De berörda landstingen har inte på något sätt visat att det konkret påverkar patienters möjlighet att kunna få abort utförd om Ellinor Grimmark och Linda Steen arbetar i förlossningsvården. Däremot påverkas kvinnors rätt till trygg och säker förlossningsvård när Ellinor Grimmark och Linda Steen beläggs med yrkesförbud trots den enorma barnmorskebristen som funnits i flera år, säger Rebecca Ahlstrand.

- Den slutliga frågan är om det kan anses proportionerligt och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att inskränka Ellinor Grimmarks och Linda Steens samvetsfrihet och andra aktualiserade rättighetsfrågor. Europadomstolen kommer härvid ta ställning till att majoriteten av länderna i Europa klarar att balansera och tillgodose samvetsfrihet, och att det fungerar väl i de skandinaviska grannländerna, säger Ruth Nordström.

- Innan 2014 har barnmorskor kunnat arbeta med samvetsfrihet i förlossningsvård och BB-vård i Sverige, precis som i Norge, vilket samtliga vittnen i Ellinor Grimmarks och Linda Steens rättsprocesser berättat om. Statistiken visar dessutom att endast 41% av svenska barnmorskor arbetar med abortrelaterad verksamhet, 59 % arbetar med annat, exempelvis BB-vård, ultraljud och förlossningsvård som är huvuddelen av barnmorskans arbetsuppgifter, säger Rebecca Ahlstrand.

- Kränkningen av samvetsfrihet inom vården drabbar inte bara enskilda barnmorskor och deras familjer. Åttio procent av svenska landsting har brist på barnmorskor och den extrema barnmorskebristen får enorma konsekvenser för förlossningsvården., Det är dags att respektera mänskliga rättigheter i den svenska sjukvården, säger Jörgen Olson, Advokat.

Se mer om målet om samvetsfrihet i dokumentären Domstolen i SVT 1 torsdag den 1 mars kl 21

För mer information kontakta:

Chefsjurist Ruth Nordström
Skandinaviska Människorättsjuristerna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala
Tel: +46 (0)70 725 19 17

Epost: info@shrl.eu
Web: www.manniskorattsjuristerna.se


Skandinaviska Människorättsjuristerna (SHRL) är en skandinavisk juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Europa. SHRL är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights http://fra.europa.eu/en)

SHRL arbetar via internationella nätverk och organ och som styrdokument finns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. SHRL och Scandinavian Human Rights Committee delar årligen ut priset Scandinavian Human Dignity Award.